Р Е Ш Е Н И Е

314                                         11.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На девети октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Албена Ангелова

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №400 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.172 ал.5 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Т.М.В. против Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., с която Началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР, упълномощен със Заповед №349з-723/06.03.2018г. на Директор ОД на МВР Стара Загора /стр.27/, е приложил принудителна административна мярка по чл.171 т.1, буква „Б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца на водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух.  Мярката е наложена със съставяне на АУАН №Д592248/02.07.2018г. против Т.М.В. за това, че на 02.07.2018г. около 08.10ч. в град Стара Загора, на  кръстовището на ул. Промишлена и бул. Патриарх Евтимий управлява МПС – * *с рег. №****** в посока запад под въздействието на алкохол, извършена проба с Алкотест- дрегер 7510 номер 0063, който отчел концентрация на алкохол в издишания въздух 0.98 на хиляда, пробата е под №02360 в 08.11ч. / стр.16/ На водача е издаден талон за изследване №0010777 от 02.07.2018г. /стр.11/, връчен лично в 09.40 мин. на 02.07.2018г. с указания да се яви в ЦСМП Стара Загора до 10.15часа. Талона е приет, а АУАН е подписан с изявление, че лицето няма възражения.  Към административната преписка е приложен и протокол за извършена на 29.05.2018г- последваща проверка със срок на валидност 6 месеца, за техническа изправност на използвания при проверката на водача анализатор за алкохол в дъха – Дрегер 7510  с фабричен номер 0063, собственост на ДО МВР Стара Загора.

          Оспорената Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД МВР Стара Загора е връчена лично на жалбоподателя на 19.07.2018г., който в жалбата си от 31.07.2018г. твърди, че е нарушено императивното изискване на чл.59 ал.2 т.4, т.5 и т.7 от АПК – не са описани никакви обстоятелства, доказателствата, които ги потвърждават и описанието е непълно, фактическата обстановка не отговаря на истината, тъй като след пробата не му е даден талон за медицинско изследване, не са му посочени правата и задължения, липсва указания за правото на жалба пред Административен съд, чрез административния орган, като посочените пропуски са такива, че от една страна нарушават правото на защита, а от друга страна са неотстраними в съдебната фаза. Иска разпит на служителите съставили АУАН без да оспорва истинността му в частта, представляваща официален документ за извършените от и пред актосъставителя действия, а от установените в обстоятелствената част факти, които подлежат на доказване от страна на органа и на оспорване от страна на субекта на мярката е оспорен единствено факта на издаване на талон за медицинско изследване, но без да се твърди, че приложения по преписката частен документ / разписка за връчването му на Т.М.В./ не изхожда от лицето, посочено за негов издател. При липса на заявени оспорвания на истинността на официален документ и на автентичността на подписа под разписката за връчване на талона за медицинско изследване и без заявена друга фактическа обстановка, различна от посочената в АУАН и приета без възражения от нарушителя, разпита на актосъставителя се явява неотносим към изложените в жалбата твърдения за нарушения на общите разпоредби на АПК.

      Ответника – Началник сектор Пътна полиция към ОД МВР Стара Загора, чрез процесуалния си представител иска от съда жалбата да бъде отхвърлена с присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

      

      Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния законов 14-дневния срок, и от лице адресат на принудителната административна мярка, поради което е допустима. Разгледана по същество се явява неоснователна.

      Съдържанието на оспорения административен акт съответства на изискванията на чл.172 ал.1 от ЗДвП и на тези по чл. 59 от АПК за мотивиране като съдържа фактически и правни основания за издаването му – в заглавната част на документа е вписано правното основание чл. 171 т.1 буква „б“ от ЗДВП и е повторено в диспозитива, с който се отнема временно свидетелството за управление на МПС на водача – идентифициран  три имена, ЕГН, адрес, като е определен законовия срок на мярката, и е допуснато предварително изпълнение. В обстоятелствата част на заповедта за прилагане на принудителната мярка е вписано изцяло съдържанието на АУАН №Д592248/02.07.3018г., редовно съставен от младши автоконтрольор в присъствието на нарушителя, съдържащ подписа на актосъставителя, на нарушителя и на свидетеля по установяване на нарушението. Последното е установено и доказано с писмени доказателствени средства, чиято доказателствена стойност не е оспорена. Резултата от извършената с техническо средство проверка за наличие на алкохол в издишания въздух е удостоверен от разпечатка, която представлява годно веществено доказателствено средство, което наред с неопорените факти на управление на ПМС на посочените в АУАН и в заповедта дата и място, обуславят извод за осъществен състав на чл.171 т.1 буква „б“ от ЗДвП. В обстоятелствената част на оспорения административен акт са описани и доказателства, установяващи състава на мярката като е индивидуализирана пробата с нейния номер и час, вписани са марка, модел и номер на техническото средство, както и номера на издадения талон за медицинско изследване.  Следователно доказателствата, които установяват фактите, представляващи основание за налагане на мярката изцяло се съдържат в мотивите към оспореното разпореждане за прилагане на мярката. Индивидуализиран е и документа за правоуправление, което временно се отнема. Нито един елемент от необходимото съдържание на заповедта не се установява да липсва, включително правото да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред Директора на ОД МВР Стара Загора и по съдебен ред пред Административен съд Стара Загора. Липсата на указание, че жалбата се подава, чрез административния орган не накърнява правото на лицето да узнае съдържанието на правото на защита срещу принудителната мярка. Освен това закона се е погрижил липсата на вписаните в случая указания да не вреди на адресатите на административни актове, чрез удължаване на сроковете за тяхното оспорване, с което същите не влизат в сила. Не изпълнението на изискването за подаване на жалбата, чрез органа издател никога няма за последица нейното определяне като нередовна или недопустима, а напротив съдът служебно изисква преписката и връчва препис от жалбата, включително и когато такъв не е представен. Достъпа до съд не зависи от указанията на органа и тяхното вписване в административния акт не е условие без което същия не може да бъде законосъобразен. Състава на чл.171 т.1 буква „б“ от ЗДвП е изцяло доказан от представените писмени доказателствени средства, а изложените в жалбата оплаквания за липса на мотиви, които са задължително условие за законосъобразност се явяват неоснователни по аргумент от цитираното съдържание на административния акт. Само за пълнота: органа е длъжен при редовно съставен АУАН, установяващ извършен състав на принудителна мярка по ЗДвП да приложи същата незабавно като съобрази установения от закона срок на действие, който в настоящия казус е фиксиран – до разрешаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

       При този изход от спора на ответника се следва възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв.

   Мотивиран от горното, Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.В. против  Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора.

ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: