Р Е Ш Е Н И Е  260

 

 гр.Стара Загора, 05.10.2018г.

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, VII състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                        СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ 

    

 

при секретар Стефка Христова                       

като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №409 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:    

  

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 73, ал.4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.  

 

         Образувано е по жалба на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината Ф. М. против Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”/ОПОС 2014-2020г/ за определяне на бенефициента Община Мадан (водеща община) финансова корекция на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС №57/28.03.2017г., в размер на 10% от стойността на засегнатите от  нарушенията  и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключени договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и 10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключения договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД. В жалбата и чрез процесуалния си представител по делото – адв.Т. З., оспорващият излага доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, по съображения за постановяването му в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, и при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Отрича да е допуснато нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП – за незаконосъобразност на избрания ред за възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява, категория нередност по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, като се се позовава на чл.21, ал.16, т.2 от ЗОП в смисъл, че процесното възлагане не му е било известно към датата на предходното възлагане. Обосновава, че към 10.04.2017г. – датата на сключване на договор №174-У-027/10.04.2017г. (предходно възлагане със същия предмет), на Община Мадан не е било известно дали ще бъде одобрено за финансиране  проектното  й предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, във връзка с което са възложени и услугите по процесните два възлагателни договора. Счита, че за наличието на знание у възложителя за необходимост от  услуги, сходни като възложените на 10.04.2017г. не може да се съди от поканата за участие и намерението за участие, затова и не са релевантни датите: 21.10.2016г. – когато е публикувана обявата за открита Процедура набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.002; нито 22.02.2017г., на която дата ОбС Мадан е взел решение за кандидатстване; нито 20.03.2017г. – на която дата е сключено споразумение между трите общини за съвместно подаване на проектно предложение. Такава яснота счита постигната едва на 20.11.2017г. с подписването на АДПБФП 20.11.2017г. Излага и доводи, че не е налице сходство в предметите на двата възлагателни договора с оглед вида на конкретните дейности. Предмет на договор №174-У-027/10.04.2017г. били дейности по разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на информационни рекламни материали по проекта (плакат/табела), на брошури, съответно и промоционални рекламни материали по проекта – шапки, фланелки, информационни стикери за оборудването; публикации на платени ПР съобщения в печатни материали; а предмет на Договор № 18-У-046 /13.06.2018г. включвал и дейности по изработване на Инструкция, Изработване интернет-банери, Организиране пресконференции, официални церемонии, подготвяне на публикации в медиите, изработване на химикали, поставяне билборд, обяснителни табели. Счита за неправилна дадената от органа квалификация на нарушението, като такова по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, вместо по т.6 от същия нормативен акт.

 

По отношение на второто твърдяно нарушение – на чл.107, т.2, б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП, а именно че участникът „Н Ф.“ ЕООД подал оферта по обособена позиция №1 е незаконосъобразно отстранен, обосновава наличието на основание за отстраняването му –  ценовото предложение на този участник не е отговаряло на образец №2 по ОП1. Образеца изисквал посочване на индивидуални цени за всяка предвидена по поръчката дейност, както и обща цена, посочена цифром и словом без ДДС, съответно със ДДС. Според жалбоподателя в офертата на „Н Ф“ ЕООД не съдържала словесното изписване и обозначение коя цена е с добавен и коя без ДДС, поради което оценителната комисия не е могла да прецени какво е действителното ценово предложение на участника. По така изложените съображения се иска отмяна на оспореното Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на УО на ОПОС и присъждане на направените по делото разноски.

 

Ответникът – Ръководител на УО на ОПОС, Главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна Среда“ в МОСВ, гр.София, чрез процесуалния си представител по делото, юр.Т. изразява становище за неоснователност на жалбата против Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на УО на ОПОС. Претендира разноски съгласно представен списък. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от оспорващия.

         

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

          На 21.10.2016г. на сайта на МОСВ е обявена Процедура за директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ /BG16М1OP002-2.002/, с краен срок за подаване на документи 21.04.2017г. (л.160-161). Посочени са като конкретни бенефициенти по процедурата 118 общини от следните 26 регионални сдружения за управление на отпадъците, включително РСУО Мадан с общини Мадан, Златоград, Неделино (л.162). Посочено е в обявата, че безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставяне за проектни предложения, всяко от които с посочено в нея задължително съдържание и отговарящо на поставени изисквания (л.164). Покана за участие чрез проектни предложения е изпратена и до РСУО Мадан (л.169 и сл.). С решение №301/22.02.2017г., взето от Общински съвет Мадан е дадено съгласие общината да кандидатства с проектно предложение по тази процедура (л.195-196). На 20.03.2017г. е сключено споразумение за партньорство №17-П-002/20.03.2017г между общините Мадан, Златоград, Неделино във връзка с реализирането на проект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, за който според чл.1 от Споразумението, общините ще кандидатстват по Процедурата, посочена по-горе (л.197-204). На 10.04.2017г. Община Мадан възлага (чрез сключване на договор №174-У-027/10.04.2017г. с „ПИК Дизайн“) изпълнение на услуги по осигуряване информация и публичност на друг проект на общината, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. На 13.11.2017г. е одобрено подаденото от трите общини Мадан, Неделино и Златоград проектно предложение по ОПОС 2014-2020г. рег.№ BG16М1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, с резолюция на ръководителя на УО на ОПОС, оправомощен със Заповед РД-ОП-63/03.07-2017г. (л.25).

 

          За изпълнение на това проектно предложение, на 20.11.2017г. е сключен между министъра на околната среда и водите от една страна и от друга страна: Общините Мадан, Златоград, Неделино -Административен договор №Д-34-27/20.11.2017 с рег.№ BG16М1OP002-2.002-0015-С01 (л.25-32) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014г.-2020г., съфинансирана от ЕФРР и КФ на ЕС, за изпълнението му. Съгласно чл.2.2 от АДПБФП проектът е на стойност 9 039 369,69 лв., от които 5 750 246,39 лв. от ЕФРР, 1 014 749.36 лв. – национално съфинансиране, 786 065,47 лв. – собствен принос на бенефициента, 1 488 308,47 – недопустими разходи.    Водеща община е Община Мадан, която е  отговорна и за Дейност 9 „Информация и публичност на проекта“, (чл.2.2.2 от АДПБФП – л.27, стр.13 от проектното предложение, л.46 по делото). Възлагането и изпълнението на тази дейност /информация и публичност на проекта/ е обусловено от изискванията и правилата на ЕС за информация и комуникация на всеки проект, финансиран със средства от европейските фондове. Изпълнението се сочи ще бъде съобразено с изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 към Националната комуникационна стратегия. Във връзка с мерките по информация и публичност е предвидено изпълнителят да изготви Инструкция за осигуряване на информация и публичност, съдържаща всички изисквания за задължителната визуализация на проекта. Инструкцията се сочи, че ще бъде представена на всички изпълнители на проектните дейности и ще бъде задължителна за спазване от тях. Предвидени са в проекта следните мерки за информация и публичност: Начална откриваща конференция, Заключителна пресконференция, в рамките на дейността следва да се организират и проведат две официални събития „Първа копка“ и за откриване на обекта. Ще бъдат разработени Интернет банери, публикации в местните медии, изработване на 2 билборда, поставяне на постоянни обяснителни табели, като се посочва целта на предвидените мерки, както и съдържанието на информацията, която следва да бъде означена върху билбордове и табели информация. Изпълнение ще се възложи чрез възлагане изпълнението на външен изпълнител, определен по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП съгласно плана за външно възлагане, прогнозната стойност – 69 999,99 лв. (л.46 и л.53).

 

          На 12.03.2018г. Община Мадан е публикувала Обява №6/12.03.2018г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет „Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  в две обособени позиции/ОП/: ОП1 „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“ и ОП2 „Избор на изпълнител за изработка на печатни информационни материали“, обща прогнозна стойност – 69 999,99 лв., от които 57 999,99 лв. по ОП 1 и 12 000 лв. по ОП2. В обявата е указано, че съдържанието на офертата следва да включва и ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка – Образец №2-ОП 1 и/или Образец №2-ОП2 (указания л.193), а Образец №2-ОП1 е представен на л.179-181 по делото. Възложителят е дал указания за подготовка на офертата за участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП (л.207-л.222). Участникът по ОП1- „Н. Ф.“ ЕООД е попълнил ценово предложение по образец №2-ОП1 (л.182), с посочване в табличен вид за всяка от дейностите – количество, единична цена без ДДС, цена на дейността без ДДС,  сумарна цена на дейността без ДДС -27 000 лв. в по-черен шрифт, а под таблицата след „за изпълнение на поръчката предлагаме обща цена“ е посочено 27 000,00лв – двадесет и седем хиляди лева и 32 400,00 – тридесет и две хиляди и четиристотин лева (л.183).

 

          Съгласно съставен Протокол №1 на назначената със Заповед№ РД-99/21.03.2018г. комисия, същата се е събрала на 21.03.2018г. и разгледала подадените девет оферти по обособена позиция /ОП/ №1 и три оферти по обособена позиция №2 (л.223 и сл.). Спрямо офертата на „Н.Ф.“ ЕООД комисията е констатирала, че предлагана цена за изпълнение на поръчката на този участник е 27 000 лв. и още една цена 32 400 лв., като не е посочено словесното им изписване и дали цените са без ДДС или с ДДС. Комисията е приела, че участникът „Н.Ф.“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като е посочил две различни ценови предложения и не е спазил представените образци в документацията и за участие и условията в тях.  В т.3.2 от указанията сочи, че образците са задължителни за участниците. Поради изложеното и на основание чл.107, т.2 от ЗОП комисията е предложила за отстраняване Н.Ф. ЕООД.

 

          На 13.06.2018г. е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №18-У-046/13.06.2018г., с който Община Мадан  на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и Протокол №2 от 08.05.2018г., утвърден на 16.05.2018г., е възложила изпълнение на дейностите по ОП1 на „Е.Ф.“ ЕООД срещу цена 35 900 лв. без ДДС, 43 080 лв. с ДДС (л.130).  На 13.06.2018г. е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №18-У-047/13.06.2018г., с който Община Мадан на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и Протокол №2 от 08.05.2018г., утвърден на 16.05.2018г., е възложено изпълнение на дейностите по ОП21 на „Е.Ф.“ ЕООД срещу цена 10 000 лв. без ДДС, 12 000 лв. с ДДС. (л.145).

 

          С писмо изх.№ 2-002-0015-2-236 от 06.07.2018г., подписано от В. А. за Ръководител на УО на ОПОС, съгласно Заповед № РД-401/27.06.2018г. (л.124-129), се съобщава на Община Мадан за осъществена проверка възлагането на обществената поръчка и сключени договори по всяка обособена позиция, както и че са установени нарушения с финансов ефект, съставляващи основание за определяне на финансова корекция. Първото нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП попадащо в категориите нарушения по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности - избраният от Възложителя ред на възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП не е законосъобразен. Второто – за нарушение на чл.107, т.2 б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП, вр. т.13 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от ПМС57/2017г., че в ценовото предложение на определения за изпълнител участник по ОП 1 е налице несъответствие – тази констатация не се поддържа, и Третото – за нарушение на чл.107, т.2, б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП, вр. т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от ПМС 57/2017г. – незаконосъобразно отстраняване на „Н.Ф.“ЕООД, за което следвало да се наложи финансова корекция в размер на 5 на сто от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими разходи по сключения договор за ОП1. Обосновано е, че с оглед правилото на чл.7 от Наредбата за посочване на нередности и индивидуализираните размери на ФК за отделните нарушения  се следва определяне на обща ФК в размер на най-високия приложим процент – 25%  спрямо засегнатите разходи, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС разходи по сключени договори  по ОП1 и по ОП2. В съответствие с чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ е предоставена  възможност на бенефициера да се запознае с констатациите, респ. да представи своите възражения в двуседмичен срок. Писмото е получено в Община Мадан на 11.07.2018г. (съгласно известие за доставяне л.129). На 17.07.2018г. Община Мадан е подала възражение вх.№ 2-002-0015-2-236 от 17.07.2018г., с което оспорва и трите констатации (л.119-124).

 

         С Решение от 27.07.2018г., на основание чл.73, вр. чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ и АДБФП №Д-34-27/20.11.2017г., за изпълнение на проект BG16М1OP002-2.002-0015-С02 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ и с оглед констатациите в писмо изх.№ 2-002-0015-2-236 от 06.07.2018г.,  Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” е определил на бенефициента Община Мадан (водеща община) финансова корекция на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС №57/28.03.2017г., а именно финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от  нарушенията  и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г разходи по сключени договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и в същия размер и основа спрямо сключения договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД.      

         Органът потвърждава констатираните нарушение по т.1 и т.3 от писмото нарушения с финансов ефект, а констатациите по т.2 не потвърждава.

 

           Първата от констатациите е за допуснато нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП попадащо в категориите нарушения по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, изразяващо се в това, че избраният от Възложителя ред на възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП, не е законосъобразен. Тази констатация според посоченото в писмо изх.№ 2-002-0015-2-236 от 06.07.2018г., се основава на данни от справка за възложени поръчки, според която в периода 12.03.2017г. – 12.03.2018г. има подобни/сходни възлагания (договор №17-У-027/10.04.2017г., сключен чрез директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с изпълнител „П. Д.“ ЕООД), като общата сума от възложените подобни дейности надхвърля праговете по чл.20, ал.3 от ЗОП. Според органа, не е приложима чл.21, ал.16, т.3 от ЗОП, тъй като към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходната поръчка – от 10.04.2017г. за възложителя било известно, че ще бъде бенефициент  по ОПОС 2014-2020г., както и че ще бъде необходимо провеждането на настоящата поръчка (Решение №301/22.02.2017г на Общински съвет Мадан, с което одобрява Община Мадан като член на РСУО да кандидатства по приоритетна ос 2 на ОПОС по Комбинираната процедура за проектиране и изграждане компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци) и Протокол №14 от дата 17.03.2017г. от Общото събрание на РСУО за регион Мадан с взети решения №1, 2 и 4. Въз основа горното, се сочи че е налице натрупване на поръчки на ниска стойност в рамките на една година. Органът е посочил, че е следвало да се възложи поръчката по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, която норма касае национални прагове, нарушението няма трансграничен ефект. Редът за възлагане е на т.нар. национална процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, която предполага обявление само в РОП на АОП, т.е. не е налице ограничена публичност. Но приема, че с оглед по-краткия срок за подаване на оферти при избрания ред на възлагане (8 дни според обявата) с 13 дни по-кратък в сравнение с изискуемия при публичното състезание (21 дни), това е могло да доведе до ограничаване на потенциални участници. Нарушението на чл.21, ал.15 от ЗОП, което се сочи попадало в категорията нарушения по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от ПМС 57/2017г., размерът на ФК, която се следва е приет на 10%, т.е. по-малък от посочения в писмото по чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ, за основа са посочени стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключените договори по ОП1 и ОП2.  Разгледани и отхвърлени са възраженията на община Мадан, че към 10.04.2017г. не е имало известност какви обществени поръчки ще възлага по проекта, финансиран по ОПОС 2014-2020г., като органът сочи релевантна датата 21.10.2016г. – когато е публикувана обява на МОСВ за процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с конкретни бенефициенти, включително РСУО Мадан. Публикувана била от РУО на ОПОС покана за участие включително спрямо община Мадан. От това органа прави извод, че към 21.10.2016г. бенефициентът е знаел, че ако попълни и подаде уеб базиран формуляр, ще получи финансиране на проектното си предложение. Изтъква, че според поканата за участие, допустими за финансиране дейности са и 12. „Информация и комуникация“. Въз основа на изложеното УО на ОПОС че към 10.04.2017г. – действия по възлагане на поръчка със сходен предмет, е знаел че ще подаде проектно предложение по проекта, по което допустими разходи са и тези по информация и комуникация (Решение от 22.02.2017г. на ОбС Мадан и Тристранно споразумение от 20.03.2017г. на трите общини Мадан, Неделино и Златоград). Счита, че бенефициентът е бил длъжен да предвиди и заложи в бюджета стойности по съответните допустими дейности, както и да представи индикативен график за външното им възлагане при съобразяване на законодателството в тази насока. Твърди че е налице сходство, макар и не пълна идентичност в предмета на договор №174-У-027 от 10.04.2017г. и предмета на въпросната обществена поръчка. Изтъква, че избрания метод за възлагане, доколкото има предходни сходни дейности не може да се използва за заобикаляне на закона и прилагане на ред, меродавен за по-ниски стойности – нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП, вр. т.2 от Приложение №1. При определяне на ФК счита, че размера от 25% е прекомерен, следва да бъде редуциран на 10 %, тъй като услугата изрично фигурира  в списъка по чл.12, ал.1, т.1 запазена съгласно чл.12, ал.3 от ЗОП, т.е. гарантира и насърчава участието на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания при реализиране услугите, като по този начин стимулира икономическото им развитие.

 

          Поддържа се констатацията (т.3 от писмо 2-002-0015-2-236 от 06.07.2018г.) за допуснато нарушение на чл.107, т.2, б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП, вр. т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от ПМС 57/2017г. – незаконосъобразно отстраняване на „Н.Ф.“ ЕООД. Твърди се офертата на участника съобразена с изискването и образец №2-ОП1 – в табличен вид е посочена единична цена без ДДС, количество и цена за всяка от дейностите, възпроизведено е и посоченото под таблицата, на реда обозначен в образеца „Цифром и словом в лева без ДДС“ е изписана сумата 27 000 лв. – цифром и словом, като същата съответства на посочената в таблицата. От това е направен извод, че тази сума е обявена от участника без ДДС. На следващия ред, обозначен в образеца (цифром и словом в лева с ДДС), участникът посочва сумата 32 400 лв., която е в съответствие с посочената на предния ред обща цена без ДДС. Този участник сочи се е незаконосъобразно отстранен на посоченото правно основание, вр. т.3.2 от Раздел V от документацията, тъй като е представил ценово предложение по образеца и информацията е съобразена с изискванията на възложителя. Участникът сочи не е махнал словесното изписване и означението коя цена е с ДДС, а е отстранил указанията, които в образеца са дадени от възложителя не като задължителен елемента, а единствено като подредба на кой ред коя стойност да бъде изписана. Изтъква се в мотивите, че при сумиране стойностите на отделните дейности цената е 27 000 лв., същата е изписана цифром и словом, а посочената на следващия ред цена – 32 400 лв. включва ДДС, при ноторност на факта, че данък добавена стойност е в размер на 20%.  Отхвърлено е възражението за създадено на оценителната комисия непреодолимо затруднение, с твърдение, че в назначения колективен орган предполага наличие на компетентни лица, запознати със спецификата на обекта и ноторно известните факти. На основание чл.5, ал.1 от Наредбата и отчитайки естеството на нарушението (на чл.21, ал.15 ЗОП, т.е от естество, водещо до невъзможност да се даде количествено изражение на финансовите последици), размерът на ФК е установен по пропорционалния метод.  Изложени са и мотиви, че се следва определяне на обща корекция за нарушенията, засягащи едни и същи разходи, чийто размер е равен най-високия приложим в случая процент, а именно 10 % от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО за допустими по ОПОС 2014-2020 разходи по сключения договор с изпълнител по ОП1 и ОП2.

 

          По делото са приети документите, приобщени по преписката по издаване на оспорения акт.

 

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

          Обжалваното Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за налагане на финансова корекция подлежи на съдебен контрол за законосъобразност в срок 14 дни от съобщаването му, съгласно чл.73 ал.4 ЗУСЕСИФ и чл.149 ал.1 от АПК. Жалбата е процесуално допустима, като подадена против подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност индивидуален административен акт, от лице, което е адресат на акта, и е в срок (жалбата е подадена на 07.08.2018г, а съобщение за издаване на решението съобщаване – писмо изх.№2-002-0015-2-273/27.07.2018г. – л.117-118, е връчено на община Мадан на 01.08.2018г., съгласно известие за доставяне на л.19 по делото).

 

          Разгледана по същество жалбата е основателна, предвид следното:

 

          Съгласно разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на управляващия орган, одобрил проекта. Органът, одобрил с резолюция от 13.11.2017г. проект с рег.№ BG16М1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, е ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г, оправомощен със Заповед № РД-ОП-63/03.07.2017г. (л.25). В разпоредбата на чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ е регламентирано, че Ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него лице – в случая Министъра на околната среда и водите. Последният, със своя Заповед РД-ОП -13/07.02.2018г. (л.20), е определил изпълняващата длъжността главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ – В. К., за ръководител на Управляващия орган на ОПОС  и й е възложил да изпълнява функциите на такъв. Оспореното по делото Решение от 27.07.2018г. е подписано от главен директор на ГД „ОПОС“ – В. К. и определянето й за Ръководител на УО на ОПОС с делегирани от министъра правомощия, вкл. да определя и налага финансови корекции. Делегирането на упражнените правомощия е допустимо (чл.9, ал.5 ЗУСЕСИФ), извършено е редовно и законосъобразно.

 

Оспореното Решение от 27.07.2018г. е издадено в изискуемата по чл.59, ал. 2 от АПК във вр. с чл.73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ писмена форма, съдържа подробни мотиви.

 

          Неоснователно е оплакването за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на акта. Спазени са регламентираните в ЗУСЕСИФ специални правила за провеждане на процедура по определяне на финансовата корекция по основание и размер, вкл. изискването на чл.73, ал.2 ЗУСЕСИФ – преди издаване на решението за определяне на финансовата корекция, УО да да осигури възможност на бенефициента да представи в разумен срок, не по-кратък от две седмици, писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция (писмо изх.№ 2-002-0015-2-236 от 06.07.2018г. – л.124-л.128). Разгледани са от органа възраженията на община Мадан спрямо констатациите.

 

         Относно съответствието на акта с материалния закон съдът съобрази следното:

 

Материалната законосъобразност на акта за определяне на финансова корекция се свързва с преценката налице ли е и правилно ли е квалифицирано възприетото от Ръководителя на УО основание за налагането й, правилно ли е определен размера на финансовата корекция и съществували ли са пречки за настъпване на разпоредените последици.

 

          По аргумент от чл.71 от ЗУСЕСИФ, с извършването на финансови корекции се отменя предоставената финансова подкрепа със средства от ЕСИФ или се намалява размерът на изразходваните средства – допустими разходи по проект, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Държавите-членки, съгласно чл.143 (1) от Регламент № 1303/2013г. (чл.98 от Регламент № 1083/2006г. с оглед на чл.152 (1) от Регламент № 1303/2013), носят отговорност за разследването на нередностите и за извършването на необходимите финансови корекции и възстановяването на дължимите суми. А съгласно чл.122 (2) от Регламент № 1303/2013г. (чл. 70 (1) от Регламент № 1083/2006г.), държавите-членки предотвратяват, откриват и коригират нередностите и възстановяват неправомерно платените суми. Дефиницията за нередност се съдържа в чл. 2 (36) на Регламент № 1303/2013г. (съответно чл. 2 (7) от Регламент № 1083/2006г. с оглед на чл.152 (1) от Регламент № 1303/2013г.), съгласно която „нередност“ е всяко нарушение на правото на ЕС, произтичащо от действие или бездействие на икономически субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. Следователно определянето на едно действие или бездействие на икономически субект като „нередност“, изисква наличието на три елемента от обективна страна: 1. действие или бездействие на икономически оператор, 2. това действие или бездействие да води до нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с неговото прилагане и 3. да има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет. 

 

Община Мадан има качеството на икономически субект, участващ в изпълнението на помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, осъществила е действия по възлагане на обществена поръчка за разходване на получено по ОПОС 2014-2020г.  безвъзмездно финансиране , съставляващо средства от ЕСИФ по смисъла на чл.1, ал.2 от ЗУСЕСИФ – т.е. налице е първия елемент от фактическия състав на определението за „нередност“.

 

          Оспорения административен акт се основава от фактическа страна на констатирани две нарушения при възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ в две обособени позиции. Нарушенията са  квалифицирани като „нередност“ по смисъла на чл.70, ал.1, т.9 ЗУСЕСИФ – за нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ, т.е. нарушение на правилата на чл.49 – до чл.54 от ЗУСЕСИФ. Доколкото обаче органът визира нарушения при възлагане по реда на ЗОП и ги квалифицира по Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, следователно визира се хипотезата на чл.70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ (предишна т.9, преди изменението на законовата разпоредба, обн. ДВ бр.85/2017г. – случаи на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция). Посочването на чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, вместо т.10 от същата разпоредба съобразно изменената редакция, не съставлява съществено нарушение, доколкото за квалификацията на деянията са посочени словесно основания за това и посредством позоваване на конкретни състави от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности. Визираните в случая нарушения – незаконосъобразно разделяне на поръчките за строителство/ услуги/доставки/ - т.2 от Приложение №1/ и  Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване на участници/кандидати – т.14 – са от такова естество, че биха съставлявали нарушение, извършено от получател на безвъзмездната помощ с последица нанасяне на вреда или възможност от нанасяне на вреда на Европейските структурни и инвестиционни фондове и в този смисъл, ако са налице биха съставлявали нередност по чл. 70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ.

 

          Между страните по делото няма спор относно установените факти във връзка с провеждането на процедурата за възлагане, а спорът се свежда до това, налице ли са приетите като установени от Ръководителя на УО на ОПОС нарушения, съставляват ли същите нередност като предпоставка за налагане на финансова корекция и правилно ли е определен размерът й.

 

          Относно първото твърдяно нарушение – незаконосъобразно разделяне на поръчки за услуги, в нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП, подведено към категориите нарушения по т.2 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, съдът намира следното: Разпоредбата на т.2 от Приложение №1 визира случаи на разделяне на поръчка, в резултат на което излиза извън обхвата на приложимите нормативни актове, т.е. избягва се публикуването в РОП/“ОВ“ на ЕС за целия набор от строителни дейности, услуги или доставки – предмет на обществена поръчка. Според чл.21, ал.15 от ЗОП не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. Според ал.16, т.2 на същата норма, не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет. Цитираните норми сочат на забрана възложителите да разделят обществени поръчки на части, когато това се прави с цел да бъде заобиколено прилагането на закона, т.е. да бъде приложен по-лек ред за възлагане от изискващия се според общата /сумарна/ стойност на обществената поръчка. За да бъде доказано нарушение на чл.21, ал.15 ЗОП, е необходимо да е налице възлагане от възложител на обществени поръчки с идентичен или със сходен предмет в рамките на 12 месеца, сумарната им стойност да сочи на необходимост от прилагане на друг ред, а от субективна страна – да се цели прилагане на по-облекчен ред на възлагане.

 

          Съдът споделя извода на УО на ОПОС за сходство в предмета на услугите, възложени с договор №174-У-027/10.04.2017г. от Община Мадан на изпълнител „ПИК Дизайн с предмет „Информация и публичност на проект BG05М9OP001-2.005-0134 „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан“ и на предмета на обществената поръчка, приключила със сключените на 13.06.2018г.  два възлагателни договора по двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан за общините Мадан, Златоград и Неделино“ (л.131, л.146, л.205). Наличието на идентичност или  сходство се преценява спрямо вида и характера на услугите, а не спрямо конкретното наименование на действията в отделните случаи, спецификация от гледна точка вида и съдържанието на крайния продукт. В случая и при възлагането от 10.04.2017г. и това на 13.06.2018г. се касае за възлагане услуги по осигуряване на информация и публичност на проект, т.е. предмета на възлагане разкрива не пълна идентичност, а сходство. Възлаганията са в рамките на 12 месеца, първото възлагане е на 10.04.2017г. /датата на по-рано сключения договор № 174-У-027 за възлагане услуги по осигуряване информация и публичност на проект), а на 12.03.2018г. са стартирали действията по възлагане услуги със сходен предмет чрез събиране на оферти с покана.

 

          Относно сумарната стойност на двете възлагателни процедури съдът прецени, че според чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение №2 – от 30 000 лв. до 70 000 лв. Следва да се потвърди извода на УО на ОПОС, че сумарната стойност на двете възлагания (с предмет услуги извън тези по Приложение№2), надхвърля 70 000 лв. –  прага по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Сумата 3 083,33 лв. – стойността на договора от 10.04.2017г. без ДДС и прогнозната стойност от 69 999,99 лв. на процесната обществена поръчка, сочат на 73 083,32 лв. без ДДС.

 

          Не е налице обаче третия елемент от фактическия състав на нарушението на чл.21, ал.15 от ЗОП, а именно – възложителят към 10.04.2017г. не се установи да е целял прилагане на по-облекчен ред за възлагане на услугите по осигуряване информация и публичност. Дали е налице разделяне на обществени поръчки с посочената специфична цел, се преценява с оглед наличието на знание или известност у възложителя към датата на по-ранното възлагане за необходимост от възлагане и на поръчка със сходен или идентичен предмет. Към 10.04.2017г., когато Възложителят Община Мадан, като бенефициер на подпомагане по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е възложил услуги по осигуряване и публичност на проект, финансиран по тази програма, с договор№ 174-У-027/10.04.2017г., не е имал известност, че следва да възложи и сходни услуги за проекта, одобрен на 13.11.2017г. за финансиране в процедурата BG16M1OP002-2.002, по ОП „Околна среда“ 2014-2020г.  Към 10.04.2017г. проект по ОПОС 2014-2020г. с участието на Община Мадан не се твърди изобщо да е подаден. Хипотетичната възможност от осигуряване на финансиране на проекта по ОПОС 2014-2020г. /извод за каквато според УО на ОПОС прави с оглед на това, че към 10.04.2017г. е била открита процедурата по набиране на проектни предложения и изразена готовност на община Мадан да участва в нея/ е ирелевантно. Нарушението по чл.21, ал.15 от ЗОП изисква доказване не на предположение, а да е известно със сигурност на Възложителя обстоятелство, че разполага с ресурс, изискващ възлагане на обществена поръчка не по облекчения ред на ЗОП. Община Мадан към 10.04.2017г. не е имала увереност нито че ще подаде проектно предложение, нито че то ще бъде одобрено за финансиране по ОПОС 2014-2020г., затова и не е била длъжна да преценява към тази дата друг праг за възлагане на услугите, предмет на договор № 174-У-027/10.04.2017г.

 

          С оглед на изложеното, съдът намира, че констатацията на РУО на ОПОС за допуснато от Община Мадан нарушение на чл.21, ал.15 от ЗОП, от категориите по т.2 на Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, е неправилна, такова нарушение не е допуснато с описаните действия, съответно неправилно то се сочи и като нередност, обуславяща определяне на финансова корекция в размер на 10 % върху двата възлагателни договора.

 

          Относно второто твърдяно нарушение на чл.107, т.2, б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП, вр. т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности (приета с ПМС 57/2017г.), основано на твърдение за незаконосъобразно отстраняване на „Н.Ф.“ЕООД съдът намира следното:

 

          Според УО на ОПОС, неправилно е приложена спрямо „Н.Ф.“ ЕООД разпоредбата на чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, вр. чл.195 от ЗОП. Според чл.107, т.2, б. „а“ подлежи на отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Не е спорно, че за участие по обособена позиция №1-ОП1 „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност, се изисква оферта, която да включа и ценово предложение по обявен образец (л.193). Образец №2-ОП1 (л.179-181) изисква попълване на таблица, съдържаща означение на дейности и празни полета за количество, единична цена без ДДС и цена на дейността без ДДС, които участникът да попълни. Под таблицата се изисква попълване на текст – „за изпълнение на поръчката предлагаме обща цена“, място означено с точки “…“ и указание да се посочи там цената като стойност и валута – словом без ДДС в лева и на долния ред също така място „…“ за посочване там на цената като стойност и валута, словом с ДДС в лева (л.180-181). „Н.Ф.“ ЕООД е подал оферта с попълнен образец, като в частта под таблицата е посочил две стойности цифром и словом една под друга – 27 000,00 лв. и 32 400,00 лв., без да посочи коя е с включен ДДС и коя без (л.183). Според Комисията при възложителя, съответно и поддържано от жалбоподателя обстоятелство ценовото предложение на „Н.Ф.“ ЕООД не отговаря на образеца. Видно от Протокола от 21.03.2018г. (л.225), Комисията е приела, че участникът не е посочил дали посочените предлагани цени – 27 000 лв. и 32 400 лв. са без ДДС или с ДДС, което затруднявало комисията и тя не можела да прецени какво е действителното предложение на участника. Освен това е приела, че участникът е посочил ценовите си предложения единствено цифром. Според УО на ОПОС, участникът е предложил цена за изпълнение цифром и словом означена, като с оглед подредбата на двете стойности /една под друга/, и с оглед подредбата на образеца, първата посочена стойност /27 000 лв./ е предлаганата цена без включен ДДС, тя отговаряла и на посочената сумарна цена в табличен вид, а втората посочена цена /32 400лв/ е с ДДС, при ставка на този данък 20%, който факт бил ноторно известен.

 

         Съдът намира, че не е вярно приетото от Комисията обстоятелство за липса словесно изписване на предлаганата цена в ценовото предложение на участника „Н.Ф.“ЕООД, тъй като то в действителност съдържа такова (л.183). На следващо място, неправилен е извода на Комисията че е налице такава неяснота на ценовото предложението – от гледна точка на това, че като предлагана цена са посочени две стойности, водеща до невъзможност от оценяване на офертата. Макар в ценовото предложение на този участник да не е посочено коя от двете стойности е с включен ДДС и коя без, това не се е отразило на яснотата на волеизявлението и възможността за оценяването му. Това е така, тъй като в таблицата на ценовото предложение на този участник е посочена в таблицата сумарна стойност на цените на дейностите без ДДС – 27 000 лв. и тя съответства на посочената непосредствено под таблицата стойност на предложението за обща цена за изпълнение – 27 000 лв. Втората от посочените стойности /32 400 лв./ с оглед изискванията в образеца за поредност, и надвишението с 20 на сто преждепосочената, предполага че тя е с включен ДДС.  Комисията не е била поставена в невъзможност да извърши оценка, съответно и участникът е бил отстранен при неправилно прилагане на чл.107, т.2, б. „а“, вр. чл.195 от ЗОП.

 

          Неправилна е обаче квалификацията на нарушението по т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, която визира „Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване, с пояснение, че касае случаи когато Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбор, което води до отстраняване на участници/кандидати, които не би трябвало да бъдат отстранени при спазване на обявените критерии за подбор. Характерен белег на нарушението, обосноваващо квалифицирането му по тази категория, е прилагането от страна на възложителя спрямо един конкретен участник на различни от приетите и заложените в документацията критерии за подбор, което е довело до отстраняването на последния в по-нататъшното му участие в процедурата. Настоящият случай не е такъв – констатираното от УО на ОПОС неправилно отстраняване на „Н.Ф.“ ЕООД не е извършено при промяна на първоначално зададените критерии, а след преценка на подадените от участника документи за съответствието им с тях. Следователно не е осъществено нарушение по т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата, респ. констатираното неправилно е подведено под хипотезата на тази норма. В този смисъл е и съдебната практика, вкл. обективираната в Решение № 9231 от 05.07.2018г. по адм.д. № 4638/2018г. по описа на ВАС. Несъответствието на нарушението с възприетата правна квалификация е нарушение на материалния закон – основание за отмяна по чл.146, т.4 от АПК.

 

          С оглед на липсата на основанието по чл.70, ал.1, т.10, вр. т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата,  изследването на останалите елементи от фактическия състав на нередността по смисъла на легалната дефиниция на чл. 2, т. 36 на Регламент (ЕС) 1303/2013г. на ЕП и на Съвета от 17.12.2013г. (нанесена финансова вреда или възможност за такава върху бюджета на ЕС в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с нарушението), по отношение на посочените в акта констатации, не се дължи.

 

 С оглед изложените съображения следва да се приеме, че жалбата на Община Мадан е основателна. Решение от 31.05.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”  като издадено при неправилно прилагане на материалния закон, е незаконосъобразно и следва да се отмени.

 

С оглед изхода на спора направеното от жалбоподателя искане за разноски се явява основателно, на основание чл.143, ал.1 от АПК. Разноските съгласно представен списък възлизат на 1 010 лв. – адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено, съгласно договор за правна защита и съдействие и преводно нареждане (л.240-243), поради което Министерство на околната среда и водите следва да бъде осъдено да заплати на Община Мадан тази сума. Съдът намира за неоснователно възражението на ответната страна за прекомерност на разноските, направени от жалбоподателя. Адвокатското възнаграждение се договоря свободно от страните с договора за правна помощ и съдействие, като единственото ограничение, предвидено в Наредба №1/09.07.2004г., се отнася до неговия минимален размер. В случая този минимален размер, с оглед размера на наложените финансови корекции по процесните два договора и предвид разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от посочената Наредбата, се равнява на 605 лева. Делото обаче е със значителен обем и обичайната правна сложност за тази категория дела (ЗУСЕСИФ), с оглед на което съдът намира, че не са налице предпоставки за приложение на чл.78, ал.5 от ГПК и присъждане на по-нисък размер на разноските.

 

С оглед на изложеното, и на основание чл.172, ал.2 пр.второ от АПК,   Административен съд Стара Загора

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Община Мадан  Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за определяне на бенефициента Община Мадан и на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от  нарушенията  и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и  10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД, като незаконосъобразно.

 

ОСЪЖДА  Министерство на околната среда и водите, гр.София да заплати на Община Мадан сумата 1 010,00 /хиляда и десет/ лева - разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                    

                                                                  СЪДИЯ: