РЕШЕНИЕ

№335                                                     18.10.2018г.                                      Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД На шестнадесети октомври 2018г. в открито заседание в следния състав:

СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова ПРОКУРОР: Маргарита Димитрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №457 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на Б.Н.Г. ЕГН **********, представлявана в съдебното производство от редовно упълномощен адвокат против Община Стара Загора с искане за осъждането й да заплати сумата от 350.00лв/триста и петдесет/лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №108/14.02.2018г. издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба, съгласно уточнение на иска направено в първо съдебно заседание по делото. Претендират се и разноските в настоящото съдебно производство - държавна такса и възнаграждение за един адвокат, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че с НП №108/14.02.2018г. на Б.Н.Г. е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1 0000лв. за нарушение на чл. 7 ал.2 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора,

за защита срещу което е сключила с адвокат договор за правна помощ и съдействие №104254/30.03.2018г. с предмет обжалване на наказателното постановление и процесуално представителство пред PC Стара Загора срещу сумата от 350.00лв., заплатено изцяло в брой при сключване на договора. По жалбата на Б.Г. е образувано АНД №1055/2018г., приключило с необжалвано и влязло в сила на 20.08.2018г. /според ищеца/ Решение №522820.07.2018г. за отмяна на Наказателно постановление №208814.02.2018г. на Заместник кмета на община Стара Загора.

Въз основа на тези факти се твърди изпълнение на състава на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и с подробно изложени правни доводи за основателността на исковата претенция се иска осъждане на ответника да заплати на ищеца сторените разноски за един адвокат, комуто е възложена защитата срещу незаконосъобразното наказателно постановление.

Ответника Община Стара Загора не се явява, в писмен отговор оспорва исковата претенция по основание и размер като недоказана с правни доводи, че наказателното постановление не е резултата на административна дейност, тъй като има характера на правораздавателен акт. Моли съда да отхвърли изцяло предявения иск.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност и доказаност на исковата претенция изцяло.

Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

От приложеното към настоящото дело АНД №1055/2018г. по описа на PC Стара Загора се установява, че ищеца е субект на административно наказателна отговорност ангажирана с издаването на НП № 108/14.02.2018г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, за защита срещу което е сключен договор за правна защита и съдействие с един адвокат № 104254/30.03.2018г., който е подал жалба на 02.04.2018г. пред PC Стара Загора с искане за отмяната му като незаконосъобразно. Видно от протоколите за отложени и проведени открити съдебни заседания процесуалния представител на ищеца се е явявал на всяко от тях и е осъществил възложената му с договора услуга срещу която е получил в брой при сключването му сумата от 350.00лв.

С решение № 522/20.07.2018г., постановено по АНД №1055818г. PC Стара Загора е отменил НП №108/14.02.2018г. на Заместник кмета на община Стара Загора изцяло като незаконосъобразно и срещу това решение не е постъпила касационната жалба в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено. Община Стара Загора е получила, чрез юрисконсулт В., а съобщение за изготвеното решение на 03.08.2018г., поради което срока за обжалването му пред АС Стара Загора е изтекъл на 17.08,2018г. / петък, работен ден/, което означава че решението е влязло на следващия ден - 18.08.2018г., а не както е посочено в исковата молба на 20.08.2018г. - понеделник. Само сроковете не могат да свършват в почивни дни, но това правило не важи за влизане в сила на актовете. В тази връзка следва да се каже, че упълномощения процесуален представител на ищеца е получил съобщението си още на 01.08.2018г., поради което решението без съмнение е влязло в сила на 18.08.2018г.

От приложения на стр. 3 по АНД №1055818г. договор за правна помощ и съдействие се установява, че сумата от 350лв. е заплатена изцяло в брой при сключването му на 30.03.2018г., след което упълномощения процесуален представител на Г. е подал жалба от нейно име и е участвал във всички проведени съдебни заседания.

Исковата претенция е изцяло основателна и доказана, предвид издаването на наказателно постановление при упражняване на административно наказателни правомощия, които не са идентични по своята правна същност с правораздавателната дейност, която е възложена по Конституцията на РБ само и единствено на съдилищата и в този смисъла административно наказващите органи не са особена юрисдикция, независимо, че с наказателното постановление разрешават въпроса за наличието на основание за налагане на административно наказание. В съответствие с този изход от спора на ищеца се дължат в пълен размер и заплатените в настоящото производство държавна такса от 10лв. и възнаграждение за един адвокат в размер на 500лв., срещу който няма възражение за прекомерност.

Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора

РЕШИ

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. ЕГН********** сумата от 350лв/триста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от отменено НП №108/14.02.2018г, на Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2018г., както и сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :