Р Е Ш Е Н И Е

344                                         29.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и трети октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №466 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.251 от Закона за отбраната и въоръжените сили  на  РБ /ЗОВСРБ/ във връзка с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430- гр. Стара Загора с наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „Уволнение“ на основание чл.245 ал.2 /други тежки нарушения на военната дисциплина/ вр. с чл.242 т.1 / неизпълнение на задължение по военната служба/ от ЗОВСРБ за това, че на 15.04.2018г. е управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, с което е  нарушил чл. 115 т.6 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ /на военнослужещия се забранява да употребява наркотични вещества във военното формирование и извън него/ и виновно не е  изпълнил т.3 от заповед на Министъра на отбраната №ОХ-689/05.11.2010г. /Забранявам управлението на моторни превозни средства от военнослужещи в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол или наркотични вещества. При установяване на подобно нарушение по съответния ред от компетентните органи, на военнослужещия да се налага дисциплинарно наказание „уволнение“ на основание чл. 245 ал.2 във връзка с чл.242 ал.1 от ЗОВСРБ/.

В жалбата се твърди, че Г. не е запознат със съдържанието на Заповед №ОХ-689/05.11.2010г на Министъра на отбраната и въоръжените сили на РБ, поради което не може да бъде ангажирана дисциплинарната му отговорност за нейното неизпълнение. В тази връзка се поддържа довод за липса на виновно неизпълнение на служебните задължения, което е съставомерен елемент на дисциплинарния състав по чл.241 от ЗОВСРБ. Позовава се на нормата на чл.115 ал.1 т.7 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ, въвеждаща забрана за нарушаване на законите и обществения ред, но тази разпоредба не е основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание в настоящия случай.

В писмено становище по същество се поддържат доводите и исканията по жалбата като се добавя, че липсват доказателства за запознаване на военнослужещия с министерската заповед, за чието неизпълнение е ангажирана дисциплинарната му отговорност като се твърди, че същия не е нарушил изискванията за етично и морално поведение и не е уронил институцията на Българската армия. Няма доказателства за влязъл в сила акт, който да доказва неспазване на тези изисквания.

От съда се иска да отмени Заповед № ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430- гр. Стара Загора с присъждане на разноските по делото.

Ответника – Командир на военно формирование 48430 гр. Стара Загора, чрез процесуалните си представители пледира за неоснователност на жалбата предвид представения протокол от 28.07.2017г. за проведен инструктаж по запознаване на военнослужещия редник Г. със Заповед №680/05.11.2010г. на Министъра на отбраната за злоупотребата с алкохол и упойващи вещества от военнослужещите в Българската армия, която представят в съдебно заседание и по аргумент за спазване на процедурата за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“.  Претендира възнаграждение за юрисконсулт.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена на 27.08.2018г. в рамките на 14-дневния преклузивен срок, считано от деня, следващ датата на връчване на оспорения административен акт – 20.08.2018г., и от лице с наложено му дисциплинарно наказание „уволнение“, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

На 01.07.2017г. жалбоподателя е постъпил на военна служба в Българската армия като помощник –гранатометчик в 1-во механизирано отделение на 3-ти механизиран взвод във 2-ра механизирана рота на военно формирование 48430 –Стара Загора. На 28.07.2017г. с подписа си е удостоверил, че е запознат с Министерска заповед 680/05.11.2010г. за злоупотребата с алкохол и упойващи вещества от военнослужещи в Българската армия. В протокола на стр. 24 по делото при изписване номера на заповедта са пропуснати буквите „ОХ“, но сравнението между посочения в този протокол неин предмет съдържанието на приетото като доказателство по делото заверено копие на Заповед №ОХ-680/05.11.2010г. на Министъра на отбраната и въоръжените сили на РБ се налага извод за допусната в протокола техническа грешка, която не може да обуслови извод за вярност на изложеното в жалбата твърдение за липса на знание и виновно неизпълнение на задълженията по военната служба.

Жалбоподателя е запознат със забраната по т.3 от Заповед №ОХ-680/05.11.2010г. на Министъра на отбраната и въоръжените сили, както и с предписаните последици от нейното нарушаване, поради което е налице посочения в жалбата съставомерен елемент – виновно неизпълнение на задължения по смисъла на чл. 242 т.1 от ЗОВСРБ. Задължението за спазване заповедите на Министъра на отбраната и въоръжените сили е задължение по носенето на военната служба по силата на чл. 178 ал.1 от ЗОВСРБ и се изпълнява, включително в извън работно време доколкото военнослужещите трябва да бъдат в състояние да изпълняват служебните си задължения по всяко време по аргумент от чл.193 от ЗОВСРБ.  Нарушението на т.3 от Заповед №ОХ-680/05.11.2010г. на Министъра на отбраната и въоръжените сили е доказано от приетия по делото в заверен препис Акт за установяване на административно нарушение, който е редовно съставен и представлява годно доказателствено средство за установяване употребата на наркотични вещества. В случая с АУАН № 457267/15.04.2018г., съставен от  младши автоконтрольор при „Пътен контрол“ РУ Димитровград  е установено, че на 15.04.2018г. Г. управлява МПС марка „** “ с рег. №**** след употреба и под действието на наркотични вещества. Извършената проверка с техническо средство ДрегерDrog Check-3000“, скалата на който е отчел наличие на тетрахидроканабиол – ТСН. Показанията е показано на водача като в АУАН са вписани обясненията му, че е дръпнал само два пъти от цигарата. Редовно съставения АУАН е годно средство за доказване, фактите по който могат да бъдат опровергавани с всички доказателствени средства, но в настоящия случай жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка по него, а на същата се позовава дисциплинарно наказващия орган, за да образува дисциплинарно производство и да наложи най-тежкото наказание. В отговор на възраженията, че няма влязъл в сила акт, който да доказва извършеното нарушение на ЗДвП следва да се каже, че дисциплинарната отговорност на редник Г. не е ангажирана за нарушение на ЗДвП, а за неизпълнение на задълженията по военната служба, конкретно неизпълнение на заповедта на Министъра на отбраната и въоръжените сили, за извършване на което дисциплинарно наказващия орган се ползва от доказателственото значение на редовно съставения акт за установяване на административно нарушение, от протокола за извършена служебна проверка №З-2237/07.08.2018г., изготвен от комисията, назначена със заповед от 30.07.2018г. на командира на 38 механизиран батальон / военно формирование 48430/, обясненията на Г. от 06.08.2018г / стр.30/  и протокола за проведена беседа с военнослужещия на 07.08.2018г. Приобщените по преписката изброени документи удостоверяват изпълнението на изискването на чл.246 от ЗОВСРБ за установяване на дисциплинарното нарушение, обуславящо налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ от преките командири или началници, чрез извършване на служебна проверка за събиране на доказателства и след изслушване или приемане на писмените обяснения на привлеченото към отговорност лице.  

Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание и издадена от компетентен орган по смисъла на чл. 248 вр. с чл.55 ал.3 от ЗОВСРБ  вр. с чл. 137 ал.4 и чл.92 ал.2 от ППЗОВСРБ, при съответна на фактите правна квалификация и спазване на процедурата, даваща право на защита на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице. Въз основа на предоставени от Военен съд Пловдив и Регионална служба „Военна полиция“ документи, сред които и цитирания по-горе АУАН, е издадена заповедта за назначаване на комисия за извършване на служебна проверка, която е изготвила протокол от 06.08.2018г. след вземане и на писмените обяснения на редник Г., при която е установено, че същият е отказал да даде кръв за извършване на изследвания с оглед установяване употребата на наркотичните вещества, чието наличие е установено посредством техническо средство, използвано от органите за контрол на движението по пътищата. Комисията е проверила и факта на запознаване на Г. с Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ и с т.3 от Заповед №ОХ-680/05.11.2010г. с цел установяване на субективния елемент от фактическия състав на виновното неизпълнение на задълженията по военната служба и въз основан на писмените му обяснения, че час и половина преди проверката за употреба на наркотични вещества е пушил за първи път цигара, предложена му от момичета в посетено от него парти в град Пловдив е извела фактически и правни изводи за извършено дисциплинарно нарушение по чл.242 т.1 от ЗОВСРБ, представляващо друго тежко нарушение на военната дисциплина по чл. 245 ал.2 от същия закон, за което по изричната заповед на Министъра на отбраната и въоръжените сили се налага най-тежкото дисциплинарно наказание. С безспорно установеното поведение редник Г. е нарушил и забраната по чл.115 т.6 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ за употреба на наркотични вещества, включително извън военното формирование. Жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати възнаграждение за юрисконсулт на Сухопътни войски – юридическото лице, част от което е военното формирование по аргумент от чл.78 ал.8 вр. с чл.144 от АПК вр. с чл.37 от ЗПП вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. 

Мотивиран от изложеното, Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430 гр. Стара Загора.

ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН: ********** да заплати на Сухопътни войски сумата от 100лв / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: