Р Е Ш Е Н И Е

353                                         08.11.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На тридесети октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива А.

ПРОКУРОР: Петя Драганова

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №474 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на Н.К.К. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София с искане за осъждането й да заплати сумата от 200лв /двеста/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди -изплатено възнаграждение за процесуално представителство по АНД №534/13г. по описа на РС Димитровград за защита срещу  Наказателно постановление №45-0000599/27.06.2013г издадено от главен инспектор при Областен отдел “КД-ДАИ“ гр. София, отменено като незаконосъобразно с Решение № 260/04.11.2013г., постановено по АНД №534/13г. на РС Димитровград, приложено по настоящото дело.  Иска присъждане и на законната лихва върху сумата на главница, считано от 27.11.2013г – датата на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

     Ищеца претендира присъждане на разноските и в настоящото исково производство в размер на 400лв. възнаграждение за един адвокат и 10лв. държавна такса. За доказване съставомерните факти по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ се позовава на приложен по АНД №534/13г. на РС Димитровград  договор за правна защита и съдействие № 058357/31.07.2013г. / стр.7/, както и на заверено за вярност копие на заверен препис от влязло в сила на 27.11.2013г. Решение №260/04.11.13г., постановено по АНД №534/13г. на РС Димитровград за отмяна на НП №45-0000599/27.06.13г. на главен инспектор при ОО „КД-ДАИ“ Хасково,  с наложена на ищеца глоба в размер на 500лв. за нарушение на чл.89 т.11 от Наредба №3/03.11.1999г. на Министерство на транспорта.

         Ответника – ИА „Автомобилна администрация“, чрез процесуалния си представител оспорва основателността на исковата претенция в писмен отговор, с който излага съображения против наличието на правно основание за присъждане на законна лихва върху обезщетението за причинени имуществени вреди, представляващи разноски в съдебно производство. Иска присъждане на възнаграждение за юрисконсулт и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение в настоящото производство.

    Представителя на ОП Стара Загора дава заключение за основателност на исковата претенция.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното: Исковата молба е допустима, а  разгледана по същество е основателна за цялата сума на главницата в размер на 200лв., представляващи възнаграждение за един адвокат, изплатено до приключване на АНД №534/2013г по описа на РС Димитровград, за което е представен договор, приложен на стр. 7 по делото на районния съд. Искането за присъждане на лихва върху главницата, считано от 27.11.2013г., на която дата е влязло в сила съдебно решение №260/04.11.2013г. е неоснователно, съгласно последната практика на ВАС на РБ, според която лихва се дължи от датата на предявяване на иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ-29.08.2018г.

           Възражението на ответника, че лихва върху разноски  от какъвто и да е вид, сторени в хода на съдебни производства не се дължи и присъжда, предвид реда за търсене и присъждане на разноските по административно наказателни дела, а именно чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, по силата на който разноските са имуществени вреди от незаконосъобразна административна дейност, представляващи лихвоносно вземане.

        Възражението на ответника за прекомерност на възнаграждението за един адвокат в настоящото съдебно производство е неоснователно по аргумент от чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, според който при материален интерес до 1000лв., какъвто е настоящия случай минималния размер е 300лв. Заплатеното възнаграждение в производството по делото е 400лв., като следва да се вземе предвид явяването на процесуалния представител в съдебно заседание, поради което размера не може да се определи като прекомерен.

Възнаграждение за юрисконсулт не се присъжда на ответника по аргумент от чл. 10 от ЗОДОВ, според който дори и при отхвърляне на иска възнаграждение за юрисконсулт не се присъжда на ответника. Ищеца заплаща на ответника разноските в производството в хипотеза на изцяло отхвърлен, оттеглен или при отказ изцяло от иска, но нормата на чл.10 ал.1 от ЗОДОВ не предвижда присъждане на възнаграждение за юрисконсулт, като последното както и възнаграждението за един адвокат не се включват в родовото понятие разноски по делото. ГПК, в който основно е уреден института на разноските по съдебните граждански дела, както и АПК по отношение на разноските в административните съдебни производства третират отделно основание за присъждане на възнагражденията за процесуалните представители – юрисконсулти и адвокати.

              Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на Н.К.К. ЕГН ********** сумата от 200лв / двеста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП №45-0000599/27.06.2013г. издадено от Областен отдел „КД-ДАИ“ гр. Хасково, ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска 29.08.2018г. до окончателното плащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на лихва от датата на отмяна на наказателното постановление 27.11.2013г. до датата на предявяване на иска 29.08.2018г.

 ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на Н.К.К. ЕГН**********  сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: