Р Е Ш Е Н И Е

№336                                         23.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На шестнадесети октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №481 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК вр. с чл.43 ал.3 т.4 от Закона за подпомагане на земеделските производител, образувано по жалбата на А.В.Ч. против Уведомително писмо за  извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за кампания 2015 изх. №02-240-6500/3278 от 10.07.2018г. на Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което ДФЗ –РА отказва финансово подпомагане поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в площта на деклариран за подпомагане парцел 70202-221-1-3 със заявена площ 0.14 ха и установена площ от 0.9ха след извършена проверка на място / колона пет от първа таблица/. В разясненията под таблицата е посочено, че данните в колона 5 показват размера на определената площ на парцела, установена чрез проверка на място, извършена от Технически инспекторат към РА, назначена със заповед №293237 и заповед №194451, за която кандидата е уведомен с писмо от ТИ на РА. На основание чл. 43 ал.3 т.4 от ЗПЗП ДФЗ –РА отказва изплащането на финансова помощ за разликата между декларираната и установената площ при проверка на място, тъй като кандидата е заявил площи, които не стопанисва.

Въз основа на гореизложеното е изчислен следния размер на финансово подпомагане: площта заявена за участие в дейност БРП 3 е 0.72= 0.58ха + 0.14ха, установената площ е равна на 0.58ха, наддекларираната площ е 0.14ха /т.е. цялата площ на парцел 70202-221-1-3/, и представлява 24.14 % от заявените 0.72ха, в резултат на което е и на основание чл.19 от Делегиран регламент ЕС №640/2014г. е санкционирана цялата установена площ от 0.58ха.

За да постанови оспорения отказ за финансово подпомагане по мярка 11 „биологично земеделие“, направление „Биологично растениевъдство“, ответния административен орган се позовава на заявление за подпомагане УИН 24/020615/89102, с което жалбоподателката е заявила участие по направление „Биологично растениевъдство“, подмярка БРП 3 за 2015г. с два парцела 70202-212-2-5 с площ 0.58ха и 70202-212-1-3 с площ 0.14ха ; на Уведомително писмо изх. №02-240-6500/410/24.02.2016г., с което заявените парцели са одобрени за участие по мярка 11 от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и със същото заявителя е предупреден, че всички площи за които поема 5-годишен ангажимент за извършване на биологични дейности, подлежат на последващи проверки за установяване на площта, върху която ще се изчислява помощта и на документите в досието за извършена проверка на място от Технически инспекторат / стр. 135 до 166 по делото/. В административната преписка са приложени  представените от заявителя документи към заявлението.

В жалбата се твърди, че земеделския производител не е присъствал на проверката и не е сигурен дали изобщо инспектор е идвал на място, тъй като в Решение за сертификация на биологично стопанство от 2015г. е посочен размер на парцела от 0.23ха, който е намален на 0.14ха при подаване на заявлението с оглед спазване на допустимия слой. В съдебно заседание се поддържа оплакване, че уведомителното писмо не е мотивирано, тъй като не е посочена проверката на място, на която органа се позовава като с оглед представената преписка не се оспорва присъствието на жалбоподателя, както и подписването на протокола без възражения. От съда се иска да приеме, че цялата заявена площ от 0.14ха  е засадена с орехи, като след проверката органа е уведомен за обстоятелството, че част от тях са изсъхнали, но той не е приложил по преписката и не е взел предвид обясненията, които са му изпратени на 10.11.2015, които е получил на 18.11.2015г. Освен това всичките заявени площи за одобрени за участие в програмата през 2016г., след извършване на проверката на място, а едва след три години се отказва финансово подпомагане за първата година от ангажимента. От съда се иска да бъде отменен отказа за финансово подпомагане в размер на 1036.42лв, която сума е резултат от умножението на заявените 0.72ха по ставката от 1439.4688 по подмярка БРП 3.

Ответния административен орган – Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ иска от съда да остави жалбата без разглеждане като просрочена, в който случай и при оттеглянето й да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт. В случай, че бъде разгледана по същество да се отхвърли като неоснователна.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена по Телепоща на 17.08.2018г., която дата е в рамките на преклузивния 14-дневен срок, считано от деня, следващ този на връчването -14.08.2018г., отразено на първа страница от заверения за вярност препис на оспорения акт, представен с административната преписка / стр.54 по делото/, и от лице, което е неблагоприятно засегнат негов адресат. Следователно е допустима, а разгледана по същество се явява и основателна, поради допуснато съществено нарушение на материалния закон при издаване на Уведомително писмо №02-240-6500/3278/10.07.2018г. от Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, а именно неправилно приложение на чл.19 от Делегиран Регламент /ЕС/ №640/2014г.

Безспорно се установява по делото, че жалбоподателката е подала заявление за подпомагане УИН 24/20615/89102 и Приложение към него за кандидатстване по мярка 11 от ПРСР 2014-2020г за кампания 2015г. , подмярка БРП3 с два парцела 70202-212-2-5 с площ 0.58ха и 70202-212-1-3 с площ от 0.14ха. Съгласно Уведомително писмо №02-240-6500/410/24.02.2016г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  и на основание чл. 43 ал.1 от Наредба №4/24.02.2015г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020 / Наредбата/ и в резултат на извършени административни проверки за съответствие на декларираните данни, заявените площи на парцелите са одобрени за подпомагане. По аргумент от чл.43 ал.1 вр. с чл.46 ал.1 от Наредбата ДФ „Земеделие“ – РА издава два отделни и задължително изрични административни акта - за одобряване на заявлението за участие и за одобряване, намаляване или отказване изплащането на годишна финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнение на общите и специалните изисквания за подпомагане. Не е установен срок за издаване на административния акт по чл.46 ал.1  от Наредбата, какъвто е правния характер на оспореното  писмо за оторизация на нула лева за кампания 2015г. за одобрените площи. Поради липсата на нормативно регламентиран срок за определяне размера на финансовото подпомагане, закъснението от няколко години не може да бъде квалифицирано като съществено процесуално нарушение, нито издадения акт за одобряване на заявените площи за участие обвързва органа да издаде положителен за участника административен акт за оторизация и изплащане на финансово подпомагане за допуснатата до участие площ. Следвайки изискванията на чл.46 ал.1 от Наредбата в редакцията й до изменението в ДВ бр. 18/2018г. в сила от 27.02.2018г., ответната администрация е извършила проверка на място на заявените парцели при това с участието на земеделския производител, за което са налице писмени доказателствени средства – доклад за проверка на място, контролен лист за процедурна проверка, заповед за извършване на проверка на място №293237/26.10.2015г. и Уведомително писмо с изх. №01-262-6500/488/10.11.2015г. В мотивите към оспореното писмо е вписана номера на заповедта за извършване на проверка на място, поради което за кандидата и настоящ жалбоподател е налице информация, от която без съмнение да се осведоми резултатите от коя проверка на място са послужили като фактически основания за отказа да му бъде оторизирана сума по заявената мярка 11 от ПРСР 2014-2020г. На стр. 135 до стр. 153 се съдържат изготвените в хода на проверката на място официални документи, обективиращи и резултатите от извършените измервания на одобрените за участие площи, от които се установява следното: Началник отдел на РТИ е разпоредил със Заповед №293237/26.10.2015г. да се извърши проверка на място относно заявление с УИН24/020615/89102, която включва  парцел 70202-221-1-3 и парцел 70202-212-2-5, които са одобрени за участие в мярка 11 „Биологично растениевъдство“ и са заявени от кандидата за финансово подпомагане по подмярка БРП3 / площи в преход/, като на основание чл. 42 от Наредбата първото заявление по мярка „Биологично земеделие“ се счита и отбелязва от кандидатите като „Заявление за подпомагане“ и „Заявление за плащане“. Съответно и по двете заявление ДФЗ – РА се произнася с отделни актове, както бе пояснено по-горе, независимо, че за първата година двете заявление се подават с общ документ. Проверката е следвало да започне от 26.10.2015г. и да приключи до 23.11.2015г. с изготвяне на контролния лист до 24.11.2015г. На стр. 11 от доклада / стр.147 по делото/ се съдържа следната информация за проверката на място на парцел 70202-221-1-3 – заявена площ 0.14ха, засадени с орехи / черупкови, овощни видове/, заявена за подпомагане по схема БРП3, която площ измерена на място е 0.09ха, като площите без култура по границите на парцела са изключени при измерване. На стр.141 по делото се съдържат данните от измерването на място на другия парцел 70202-212-2-5 със заявена площ от 0.58ха и установена площ от 0.58ха. Измерването е извършено с GPS като са направени и цветни снимки на парцелите. Кандидата е присъствал на проверката, който факт е удостоверен с подписа и трите му имена, собственоръчно изписани на дата 04.11.2015г. като на стр. 2 от доклада / 138 по делото/ е заявена липсата на възражения по констатациите. Такива са изпратени на органа на 18.11.2015, след  като на 16.11.2015г. е връчено по пощата  уведомителното писмо №01-262-6500/488/10.11.2015г. с приложено копие от контролен лист за резултатите от извършената проверка на място,  и са приети по делото на стр. 170 по делото, в които обяснения се сочи, че около 300 кв.м. от площта на парцел 70202-221-1-3 са с изсъхнали орехи, които са на местата си, но площта отговаря на очертаните декари. Видно от контролния лист на стр. 160 и сл. по делото, разписан от кандидата на 09.11.2015г. също без възражения, и в двата заявени парцела не са установени унищожаване на култури, независимо от причината, нито е констатирано неспазване на специалните изисквания на Наредба №4/24.02.2015г. Конкретно са посочени изискванията за подмярка БРП3 и за двата парцела и срещу тях е вписана положителна констатация – да. Констативния протокол на стр.163 по делото от съвместната проверка, извършена от МЗХ и ОДБХ Стара Загора потвърждава спазването на особените изисквания на Наредбата за прилагане на мярка 11 „Биологично растениевъдство“ Единствения неблагоприятен за кандидата факт, установен при проверката на място е в резултат на извършеното измерване на парцел 70202-221-1-3, чиято площ е определена посредством GPS метода на 0.9ха. В тази площ са включени и посочените в обяснението изсъхнали орехи по аргумент от съдържанието на доклада и на контролния лист, подреден на стр.160 по делото. Следователно причина за намаляване на заявената за подпомагане площ при определяне на нейния размер е единствено извършеното на място измерване според границите на парцела. Този факт е посочен и в мотивите към оспореното писмо като в колона 7 от таблица първа на стр. 2 от писмото не са посочени площи с неспазени базови и други изисквания. В тази таблица обаче като недопустима площ е посочена цялата площ от 0.14ха на парцел 70202-221-1-3, вместо установената в хода на проверката разлика от 0.05 ха, която не се обработва и която е наддекларирана. При проверка на място е измерена площ на парцела от 0.09ха, посочени в колона 5 – размера на определената площ на парцела, установена чрез проверка на място, извършена от технически инспекторат при РА, назначена със заповед №293237/25.10.2015г., за която кандидата действително е уведомен с писмо от ТИ на РАV  РА отказва изплащането на финансова помощ за разликата между декларираната и установената площ при проверка на място т.е. в колона 9 би следвало да намери отражение именно разликата, за която се отказва финансова помощ и която разлика има значение за правилното приложение на чл.19 от Делегиран регламент 640/2014г. Видно от обобщена информация от контролен лист за проверка на място /153 стр./ за подмярка БРП 3 заявената площ е 0.72ха /0.58ха плюс 0.14ха/ , а установената площ е 0.67ха точно с 0.05ха по-малко и колкото е разликата между 0.14ха и 0.09ха. Следователно в колона 9, която по разясненията на стр. 6 от делото обективира разликата между декларираната и установената площ на парцела /наддекларираната площ/, както и площи с неспазени базови изисквания би следвало да се посочи площта от 0.05 ха, която представлява наддекларирана площ. Това число от 0.05ха следва да се посочи в колона 4 на таблицата за изчисляване размера на финансовото подпомагане и да се отнесе към установената при проверката площ от 0.67ха, а не към площ от 0.58ха, представляваща разликата между декларираните 0.72ха намалени с 0.14ха. След като ответния административен орган се позовава на резултатите от проверката на място, то тези резултати следва да намерят отражение в мотивите към издадения акт, а вместо това в противоречие с установеното наддеклариране от 0.05ха, органа сочи като наддекларирана площта от 0.14ха на целия парцел 70202-221-1-3 без фактически и правни съображения за този си подход. В колона 8 от таблицата за площите на заявените парцели се посочва площта на парцела, изчислена съгласно чл.2 параграф 1 т.23 от Делегиран регламент ЕС №640/2014г / определение за „установена площ“/, за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ и това е точно установената площ, посочена в контролния лист за обобщените резултати, която е 0.67ха, а за спорния парцел е в размер на 0.09ха, за които всички изисквания особени на подмярка БРП3 са изпълнени, съгласно изричното изявление на контролните органи в официалните документи за резултатите от проверката.  Определението, което чл.2 параграф първи точка 23 от Регламента дава е цитирано в разясненията към оспореното писмо неточно     тъй като буква „б“ има следния текст : за мерките за подпомагане за площ— площта на участъците или парцелите, идентифицирани посредством административни проверки или проверки на място. Предвид извършената проверка на място и установеното спазване на базовите изисквания в колона 8 следва да бъде вписана площта на парцела, установена при проверката на място или площта от колона 5 в случая, тъй като няма установено не спазване на други изисквания, с които измерената площ в колона 5 да  бъде намалена и да се посочи друг размер на площта в колона 8. Съответно при изчисление размера на помощта, приложение следва да намери правилото на чл.19 параграф 1 изречение първо от Делегиран регламент 640/2014г., тъй като разликата между декларираната и установената площ е 0.05ха и е повече от 3 %, но  по-малко от 20% от установената площ от 0.67ха, и по-точно представлява 7.46% . При това фактическо положение сумата на помощта се изчислява въз основа на установената площ от 0.67ха, намалена с двойния размер на установената разлика.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2,  предл.2 и чл.143, ал.1 от АПК, съдът 

Р     Е     Ш     И     :

ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№02-240-6500/3278 от 10.07.2018г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: