О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 96

 

гр.Стара Загора, 09.04.2009г

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на девети април през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 184 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от ”ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3”АД гр.София против заповед № 258/ 07.06.2007г на Кмета на Община Гълъбово. Спряно е с протоколно определение от 20.11.2007г на основание чл.144 от АПК във връзка с чл.182, ал.1, б.”б” от ГПК /отм/ до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д.№ 548/2007г по описа на Районен съд Гълъбово.

С влязло в сила на 08.04.2009г определение № 80/ 19.03.2009г производствотопо гр.д.№ 548/ 2007г по описа на Районен съд Гълъбово е прекратено. По този начин са отстранени пречките за движението на настоящото производство.

По делото е постъпила молба вх.№ 1272/ 26.03.2009г от Община Гълъбово за прекратяване на производството, тъй като оспорената заповед е отменена със заповед № 61/ 16.01.2009г на Кмета на Община Гълъбово. Тъй като не е провеждано първо заседание по делото, за прекратяването му не е необходимо съгласие на оспорващия по аргумент от чл.156, ал.2 от АПК.

Съдът намира, че при това положение жалбата на ”ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3”АД гр.София се явява недопустима. Налице са предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспореният индивидуален административен акт е оттеглен. Понеже заповедта не е влязла в сила, независимо, че новата заповед 61/ 16.01.2009г на Кмета на Община Гълъбово е наименована “за отмяна”, по своята правна същност представлява оттегляне на административния акт.

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.3 от АПК,  съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3”АД гр.София против заповед № 258/ 07.06.2007г на Кмета на Община Гълъбово, КАТО НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 184/2007г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: