О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                       

      № 427     19.12.2008г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и осма година, в състав:

                                            

 

СЪДИЯ: Г.Д.

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия  Г.Д.  административно дело  № 201 по описа

за  2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.32, ал.2 от Закона за администрацията /ЗА/ и чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

Образувано по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 209/ 21.03.2008г., протест на Районна прокуратура гр. Казанлък и жалба от Е.С.Б. ***, подадени против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък за продажба на 28 имота, частна общинска собственост. 

След преценка на материалите по делото и като взе предвид постъпилите по делото молба с вх.4268/ 19.18.2008г.от Заместник областния управител на област Стара Загора и молба с вх.№4477/ 19.12.2008г. на К.Банчев – прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък, съдът намира че производството по делото следва да бъде прекратено, по следните съображения:

Видно от молба вх.№ вх.4268/ 19.18.2008г подадена от Заместник областния управител на област Стара Загора, надлежно упълномощен съгласно Заповед 859-А/19.11.2008г., е заявено изрично желание за оттегляне на оспорването, обективирано в Заповед № 209/ 21.03.2008г.на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.  

С молба вх.№ 4477/ 19.12.2008г. подадена от К.Банчев – прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък на основание чл.155, ал.1 и ал.3 и чл.156, ал.2 от ЗСВ е оттеглен подадения протест срещу решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък, като се иска производството по делото да бъде прекратено.

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1, предл. първо от АПК, при всяко положение на делото, оспорващият може да оттегли оспорването изцяло или отчасти, като когато оттеглянето е извън съдебно заседание същото следва да бъде направено с писмена молба. Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направените волеизявления на жалбоподателите - Областен управител на област Стара Загора и Районна прокуратура гр.Казанлък, за оттегляне на оспорването, следва производство по адм.дело № 201/ 2008г. по описа на Административен съд Стара Загора да бъде прекратено в тази му част.

На следващо място, съдът намира, че не е налице правен интерес за жалбоподателя Е.С.Б. да оспорва Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък,  поради което подадената от него жалба се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, по следните мотиви:

Видно от твърденията, изложени в подадената от Е.С.Б. жалба и приложените към нея документи, жалбоподателят обосновава наличието на засегнат интерес от приемането на обжалваното решение на ОбС Казанлък с обстоятелството че е предявил иск пред Районен съд Казанлък по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ за признаване правото да му бъдат възстановени земеделски имоти, които според жалбоподателя попадат сред имотите – предмет на решение № 34/ 28.02. 2008г. на ОбС Казанлък. Съгласно ЗСПЗЗ правото на собственост  върху земеделски земи се възстановява с решение на Поземлена комисия /сега ОС”ЗГ”/. Издаденият нарочен акт /Решение/, придружен със скица, индивидуарлизираща имота представлява титул за собственост със силата на констативен нотариален акт. Производството по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ има за предмет възстановяване на пропуснат срок за подаване на заявление за възстановяване на земеделски земи като евентуалното уважаване на исковата претенция създава задължение за ОС”ЗГ” да се произнесе по основателността на заявената за възстановяване земя, но не установява правото за възстановяване на собственост. Видно от материалите по делото, към  момента на приемане на процесното решение от ОбС Казанлък, както и към настоящия момент образуваното в Районен съд Казанлък съдебно производство по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ все още е висящо, поради което безспорно за жалбоподателя не е налице приключила процедура по възстановяване на собствеността и същият няма качеството на собственик по отношение на претендираните земеделски имоти. С оглед на изложеното и при липса на ангажирани по делото надлежни доказателства за правото на собственост на Е.Б. върху имоти, предмет на Решение № 34/  28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък, съдът намира, че оспореното решение не поражда негативни последици в правната сфера на жалбоподателя – не засяга негови права и законни интереси. В тази връзка и  доколкото за Е.С.Б. не е налице правен интерес от оспорването на  Решение № 34/  28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък и респ.липсва активна процесуална легитимация като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно – административно производство, съдът намира, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено, в тази му част.

 С оглед направеното оттегляне на оспорването от Зам.областния управител на област Стара Загора и Районна прокуратура гр.Казанлък, и установената от съда недопустимост на жалбата подадена от Е.С.Б., поради липса на правен интерес, производството по адм.д. №201/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора следва да бъде изцяло прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 и т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.Б. ***, против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 201/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 209/ 21.03.2008г., протест на Районна прокуратура гр. Казанлък и жалба от Е.С.Б. ***, против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък.

                       

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: