ОПРЕДЕЛЕНИЕ №31

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на тридесети юли през две хиляди и осма година, трети състав:

Административен съдия: Б.Т.

при    участието    на    секретаря................................................................. ,     като

разгледа адм.д. № 242 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искане от Б.Г.Б. като управител на "М. К." ООД гр.Стара Загора за обявяване нищожността на заповед № 1781/17.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора.

Твърди, че с оспорената заповед незаконосъобразно се премахва самостоятелното съществуване на затворена улица "тупик", разделяща два негови имота и обслужваща ги, като се придава към трети съседен имот. Извършен бил отказ от Община Стара Загора за продажба на тупика с аргумент, че е обект на публична общинска собственост. Затова последващите действия по изменение на плана, чрез които имотът се включва в друг частен имот, били в нарушение на общите градоустройствени правила, предвидени в Закона за устройството на територията, за окрупняване на имоти по начин, благоприятстващ тяхното използване както от гледна точка на техническото, така и от гледна точка на инфраструктуриото им обслужване. Очевидна била липсата на публичен интерес от изменението на плана. Тупикът обслужвал три частни имота и отделно имал излаз на общински път, което го прави достояние на други субекти за задоволяване на техните нужди. Описаните пороци правели административния акт недействителен в най-тежка степен, поради което моли съда да прогласи нищожността му.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа искането.

Ответникът Община Стара Загора чрез процесуалния си представител оспорва искането като неоснователно.

Ответниците "Е. П. В." ООД гр.Стара Загора и "Е. И." ООД гр.Стара Загора чрез пълномощниците си по


делото оспорват искането, както и правния интерес на "М. К." ООД гр.Стара Загора да предяви такова искане.

Със заповедта, на която се иска прогласяване на нищожността, на основание чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.ПО, ал.1, т,3; чл.134, ал.2, т.б; чл.135, ал.З; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.32, ал.1 и ал.2; чл.35, ал.2 и чл.42, ал. 1 от ЗУТ се одобрява подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № LXXVIII-5264 и УПИ № LXXX-5264, .", гр.Стара Загора. В плана за регулация УПИ № LXXVIII-5264 и УПИ № LXXX-5264, ." се обединяват и се образува нов УПИ № LXXX-5264, .", гр.Стара Загора и отпада задънена улица с о.т. 126а, 1266, 126в, 126г и 126д. С плана за застрояване за новообразувания УПИ № LXXX-5264, .", гр.Стара Загора се установява устройствена зона — Пп/предимнопроизводствена/, с височина/до 12м/, свободно застрояване.

Съдът в срока за произнасяне намира, че жалбата е процесуално недопустима.

"М. К."ООД гр.Стара Загора е собственик на УПИ № XXV-5264 и УПИ № XXVI-5264 в кв.18"Индустриален" по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1915/23.12.2003г на Кмета на Община Стара Загора. Придобил е собствеността от ЕТ "Ц. Г." по силата на извършена публична Продан, приключила с възлагане на имотите с постановления № № 069704/15.02.2008г и 069705/15.02.2008г на публичен изпълнител при Агенция за държавни вземания - Регионална дирекция Пловдив. Като такъв не е активно легитимиран да иска прогласяване нищожността на процесната заповед по следните съображения:

Заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения според нормата на чл. 131, ал.1 от ЗУТ са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В какво се изразява непосредственото засягане на имот регламентира ал.2 на чл.131 от ЗУТ.

Процесуалната легитимация на страните в административното производство е регламентирана в чл. 147, във вр. чл. 159, ал. 1, т, 4 АПК, като при тяхното конституиране съдът съобразява данните по административната преписка. Видно от предмета на процесния индивидуален административен акт, приложените по делото доказателства и твърденията на оспорващия, по отношение на него не се установява нито една от предпоставките по чл. 131, ал. 2 ЗУТ.

Преди всичко той не е собственик на имоти, засегнати от предвижданията на плана. Неговите имоти не са включени в свързано застрояване, по плана не са предвидени намалени разстояния; не се


променя предназначението на имота-предмет на плана /видно от копието от действащия регулационен план, представено в съдебно заседание на 08.07.2008г, процесиите УПИ № LXXVIII-5264 и УПИ № LXXX-5264, кв. 18 "Индустриален", гр.Стара Загора се намират в устройствена зона Пч, т.е. предвижданията и в двата случая са за производствени дейности/, процесиите имоти не попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

На следващо място макар, че по силата на чл. 149, ал. 5 от АПК е предвидена възможност искане за прогласяване на нищожност да се прави без ограничение във времето, то кръгът на заинтересуваните лица е този, чийто правен интерес е засегнат към момента на издаването на административния акт, С оглед представените писмени доказателства е видно, че "М.К." ООД чрез представляващия го Б.Г.Б. е придобил на 15.02.2008г от ЕТ"ЦДИ-92-Ц. Г." гр.Стара Загора собствеността върху УПИ № XXV-5264 и УПИ № XXVI-5264 в . по плана на гр.Стара Загора. Като се има предвид, че заповедта, чието обявяване за нищожна се иска, е постановена от административния орган на 17.08.2007г., към тази дата собственик на процесиите имот е бил едноличният търговец, а тъй като "М. К." ООД е придобил собствеността на имота няколко месеца след издаването на процесната заповед, то не би могло с постановяването й и с превижданията на плана към този момент да се засегнат негови права и законни интереси. Независимо, че няма ограничение във времето за обявяване нищожността на административния акт, тази разпоредба се подчинява на общия принцип залегнал в АПК, даващ възможност за упражняване субективното право за обявяване нищожност на административния акт на ограничен кръг субекти - идентични със заинтересованите лица, имащи право да оспорват неговата законосъобразност. Противното разбиране означава, че искане за обявяване на нищожността на конкретен индивидуален административен акт може да се подаде пред административния съд по всяко време и от всяко лице, без съдът да се държи сметка на наличието на правен интерес за обжалване, което е в противоречие с принципа, на който е подчинено съдебното обжалване на административните актове, регламентирано в АПК. В този смисъл е постоянната съдебна практика на Върховния административен съд, изразена напоследък в Определение № 1523 от 11.02.2008 г. по адм. д. № 10746/2007 г., II отд.

По тези съображения съдът счита, че определението, с което е даден ход по същество на делото следва да бъде отменено, искането за прогласяване на нищожност следва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо поради липса на правен интерес, а образуваното производство по него - прекратено.


Водим от гореизложеното и на основание чл.253  от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и чл.159 т.4 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото .

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО ИСКАНЕТО на Б.Г.Б. като управител на "М. К." ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, . . ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № 1781/17.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 242/2008г по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.