О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е    130

 

 

                                                         19.05.2009г.                         

                                                    гр. Стара Загора

 

             

    СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД, втори състав на  деветнадесети май  две  хиляди  и  девета  година,   в  закрито  заседание,  в  състав:

 

                                                               АДМ.СЪДИЯ : Р.Р.

 

като  разгледа докладваното  от  съдия  Р.  Р.,  АД №268 по описа за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба изх.№171/07.04.2008г. от М.Г.Х., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Затвора гр.Ст.Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр.Ст.Загора, да се произнесе по негови жалби от 01.02.2008г. и от 18.02.2008г., срещу действия на служители от затворническата администрация и предоставяне на информация.

Съдът, след като се запозна с доказателствата към жалбата и тези по приложената адм.преписка, установи, че оспорването е просрочено. Съгласно чл. 149, ал. 2 от АПК, мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Оспорващият е депозирал жалбите си до Началника на Затвора гр.Ст.Загора, съответно на 01.02.2008г. и на 18.02.2008г., като втората преповтаря първата и е подадена поради опасения, че първата не е достигнала до органа, от който се иска произнасяне. Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от АПК, адм.орган е следвало да се произнесе в 14-дневен срок от датата на започване на производството, т. е. до 15.02.2008г./петък/ Едномесечният срок за оспорване на мълчаливия отказ е започнал да тече на 18.02.2008г./понеделник-първия работен ден следващ изтичането на срока за произнасяне/ и е изтекъл на 19.03.2008г. Жалбата за оспорване на мълчаливия отказ е подадена в затворен плик по пощата с изх.№171/07.04.2008г. на Затвора гр.Стара Загора. На самата жалба, оспорващия саморъчно също я е датирал на 07.04.2008г., поради което тя се явява просрочена по смисъла на чл. 159, т. 5 от АПК. Дори да се приеме, че втората жалба на Х. от 18.02.2008г., е с ново искане до адм. орган и на самостоятелно основание, то тя също е просрочена, тъй като срока за произнасяне по нея е изтекъл на 04.03.2008г. и съответно едномесечния преклузивен срок за оспорване на мълчаливия отказ е изтекъл в края на работния ден на 04.04.2008г.

Воден от горното и на основание чл.159, т. 5 от АПК, Административен съд Стара Загора,

    

                                О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Г.Х., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Затвора гр.Ст.Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр.Ст.Загора, да се произнесе по негови жалби от 01.02.2008г. и от 18.02.2008г., срещу действия на служители от затворническата администрация и предоставяне на информация.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №268 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

 

 

 

         АДМ.  СЪДИЯ: