О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №47

 

      30.04.2009г.,

                                                                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, на тридесети април през две хиляди и девета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                             АДМ. СЪДИЯ: Р.Р.

 

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. АД №336 по описа за 2008 год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

При обсъждане на доказателствата по делото, за постановяване на решение, установи, че същото е образувано по жалба от Е.К.Г. *** против изричен отказ на кмета на Община Павел Баня да издаде предписание на основание чл.135 ал.3 ЗУТ. В жалбата не се излагат никакви твърдения защо се счита, че оспорения отказ е незаконосъобразен, а направо се иска неговата отмяна и се моли съда да разпореди на кмета на община Павел Баня да извърши исканата поправка на плана на града на основание чл. 134 ал.2 от ЗУТ.

Съдът констатира, че в жалбата си оспорващата твърди, че процесния изричен отказ е постановен по нейна молба вх.№0865 от 28.02.2008г. Заявява, че изричния отказ е получила 13 /тринадесет/ дни след подаване на молбата и до административния орган с писмо вх.0865/12.03.2008г.. Това писмо тя е приложила към своя молба от 14.04.2008г. по АД №205/2008г. на същия съд /лист 30 и 31 от АД №205/2008г./ и то е приобщено към доказателствения материал по това дело с определение, държано в съдебно заседание на 14.04.2008г. От нейното официално заявено твърдение /със сила на признание/ е видно, че тя е получила процесния изричен отказ на 12.03.2008г., т.е. в деня когато е произнесен. Срокът за обжалване на изричните индивидуални административни актове е 14-дневен.  Той е преклузивен и в случая правото на жалба е следвало да се упражни до приключването на работния ден на 26.03.2008г. Г. подала жалбата си срещу изричния отказ, за първи път, на 14.04.2008г. /с молбата по АД №205/2008г./, т.е. след изтичане на преклузивния срок.

С оглед на това, съдът счита, че е просрочено оспорването против изричен отказ изх. №0865 от 12.03.2008г. на Кмета на Община Павел Баня да издаде предписание на основание чл.135 ал.3 ЗУТ, произнесен по молба вх.№0865/28.02.2008г. на Е.К.Г. ***.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 09.02.2009г.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Г. ***, против изричен отказ изх. №0865 от 12.03.2008г. на кмета на Община Павел Баня да издаде предписание на основание чл.135 ал.3 ЗУТ, произнесен по нейна молба вх.№0865/28.02.2008г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №336 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

 

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: