О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 50

 

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на осми декември през две хиляди и осма година, трети състав:

 

 

                                              Административен съдия: Б.Т.

 

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 447 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.79, ал.2/отм/ от Закона за държавната собственост.

Образувано е по жалба от Кмета на Община Казанлък против заповед № 435/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора, с която се отменя акт за частна общинска собственост № 484/ 05.09.2007г.

С определение от съдебно заседание на 18.11.2008г съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на делото по същество.

В срока за произнасяне на решението е постъпила молба от 08.12.2008г, с която Кметът на Община Казанлък оттегля жалбата си и моли производството да бъде прекратено.

Съдът намира, че молбата за прекратяване следва да бъде уважена, тъй като няма съмнения в действителната воля на оспорващия и са изпълнени законовите изисквания за подаването й. Налице са предпоставките, визирани в чл.159 т.8 във връзка с чл.155 ал.1 и ал.3 от АПК, поради което след като отмени определението си за даване ход по същество, съдът следва да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството.

По тези съображения съдът  

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдеебното дирене и даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 435/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 447/2008г по описа на Административен съд Стара Загора  поради оттгеляне на оспорването.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: