О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 31  ……………….. ………… 10.12. 2008 година ………….…Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На двадесет и седми ноември ………………….……….… Година две хиляди и осма  В открито заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: П.П.                                                                             

 

  разгледа докладваното от ………….……………………съдията П.  П.

  Административно дело номер 455 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/ е образувано по жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед №443/12.06.2008г. на Областен управител Стара Загора, с която на основание чл.79, ал.1 от Закона за държавната собственост е отменен Акт за частна общинска собственост №388/09.01.2007г., одобрен от кмета на Община Казанлък.

 

След приключване на съдебното дирене в съдебно заседание, проведено на 27.11.2008г. е постъпило заявление от Зам.областен управител на Област Стара Загора, с което оттегля оспорения административен акт, предмет на делото, а именно заповед №443/12.06.2008г. на Областен управител на Област Стара Загора, като  желае също производството по него да бъде прекратено.

 

Постъпило е и писмено становище от жалбоподателя по делото – Кмет на Община Казанлък, в което изразява съгласието си за оттегляне на оспорената   заповед от страна на административния орган  и също желае прекратяване на производството по делото.

 

При така установеното съдът намира искането за прекратяване на производството по делото за основателно. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли оспорения акт. В случая до съда е подадено заявление от административния орган, издал оспорената заповед №443/12.06.2008г., съдържащо изрично волеизявление за оттеглянето й изцяло. Оттеглянето на акта е от  компетентен орган – Заместник областен управител на Област Стара Загора, в хипотезата на заместване на титуляра при условията на чл.30, ал.2 от Закона за администрацията, надлежно удостоверена с приложената заповед №859-А/19.11.2008г. на Областен управител Стара Загора. С оглед характера на оттегления административен акт – заповед за отмяна на акт за частна общинска собственост, основан на чл.79, ал.1 от Закона за държавната собственост /отм./ не са налице други лица, ответници, за които оттегления акт да е създал права, които права с оттеглянето му да се прекратяват, съответно да е необходимо тяхното съгласие за оттеглянето му. Налице е и изискуемото се от чл.156, ал.2 АПК съгласие от оспорващия за оттегляне на акта, тъй като това оттегляне е след първото по делото заседание. Спазени са изискванията на чл.156, ал.1 и 2 АПК, което обуславя прекратяване на производството по делото.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№455/2008г. по описа на Старозагорския административен съд, образувано по жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед №443/12.062008г. на Областен управител на Област Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :