О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                       

      № 66     09.12.2008г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на девети декември през две хиляди и осма година, в състав:

                                            

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия  Г.ДИНКОВА  административно дело  № 464 по описа

за  2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.79, ал.2 /отм./ от Закона за държавната собственост.

Образувано по жалба на Кмета на община Казанлък против Заповед № 428/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, постановена в производство по чл.79 /отм./ от Закона за държавната собственост, с която е отменен Акт за частна общинска собственост № 473/ 17.07.2007г., одобрен от Кмета на община Казанлък.

 

В проведеното на 26.11.2008г. публично съдебно заседание, с протоколни определения съдът, като е счел делото за изяснено от фактическа страна, е приключил съдебното дирене и е дал ход по същество.

 

В срока за произнасяне с вх. № 4190/ 05.12.2008г. по делото е постъпило Заявление от Хюсеин Енгер – Заместник областен управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед № 859 - А/ 19.11.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с което на основание чл.156, ал.2 от АПК оттегля оспорения административен акт – Заповед № 428/ 12.06.2008г. Със заявлението е направено и искане за прекратяване на производството по адм. дело № 464/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

Съгласно разпоредбите на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт, като за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласието и на оспорващия. В случая в съдебното производство няма конституирани други ответници освен административния орган – Областен управител на област Стара Загора. Видно от постъпилото по делото писмо вх. № 4211/ 05.12.2008г., на основание чл.156 от АПК е изразено изричното писмено съгласие на оспорващия – Кмет на община Казанлък, с направеното от административния орган оттегляне на обжалваната заповед № 428/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора.

С оглед обективираното в Заявление вх. № 4190/ 05.12.2008г. на оправомощения Заместник областен управител волеизявление за оттегляне на оспорения административен акт – предмет на съдебното производство по адм. дело № 464/ 2008г. и предвид изрично изразеното писмено съгласие на жалбоподателя съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на производството по административно дело № 464/ 2008г. Няма съмнения в действителната воля на страните и са изпълнени законовите изисквания за оттеглянето на акта респ. за даването на съгласието от страна на оспорващия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.3 във връзка с чл. 156 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ протоколните си определения, с които е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество, постановени в открито съдебно заседание на 26.11.2008г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на община Казанлък, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 428/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  

 

                       

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: