О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 54

 

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на осми декември през две хиляди и осма година, трети състав:

 

 

                                              Административен съдия: Б.Т.

 

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 469 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.79, ал.2/отм/ от Закона за държавната собственост.

Образувано е по жалба от Кмета на Община Казанлък против заповед № 426/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора, с която се отменя акт за частна общинска собственост № 471/ 17.07.2007г.

С определение от съдебно заседание на 18.11.2008г съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на делото по същество.

В срока за произнасяне на решението, на 05.12.2008г, е постъпило заявление от Заместник-областния управител на област Стара Загора, упълномощен да замества Областния управител със заповед № 859-А /19.11.2008г. С него се оттегля оспорения административен акт – заповед № 426/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора и е направено искане за прекратяване на съдебното производство.

 На 05.12.2008г Кметът на Община Казанлък писмено е заявил съгласието си  за оттегляне на заповедта и моли производството да бъде прекратено.

Съдът намира, че молбите за прекратяване следва да бъдат уважени, тъй като няма съмнения в действителната воля на страните и са изпълнени законовите изисквания за подаването им.

Налице са предпоставките, визирани в чл.159 т.3 във връзка с чл.156 ал.2 от АПК, поради което след като отмени определението си за даване ход по същество, съдът следва да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по делото.

По тези съображения съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 426/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 469/2008г по описа на Административен съд Стара Загора  поради оттгеляне на оспорения акт.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: