ОПРЕДЕЛЕНИЕ

370/16.10.2008г.      град Стара Загора

Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври   две хиляди и осма година, в състав:

СЪДИЯ: И.Я.

като разгледа докладваното от съдия И.Я. административно дело № 478 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по жалба на "ТОАТ" ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. " Богомил " № 49.
ет.2. ап.2. представлявано от управителя Х.Н.К. против
заповед № 123 от 16.06.2008 година на директора на държавно
лесничейство             Павел    Баня.    С    молба    от    15.10.2008    година

жалбоподателят е оттеглил жалбата против оспорения административен акт

Съдът намира, че подадената молба изхожда от процесуално легитимирана страна и е допустима. На основание чл. 159. т. 8 от АПК във връзка с чл. 155. ал.1 от АПК съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на оспорването

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159. т.8 от АПК.Старозагорският административен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 478 2008 година по описа на АС гр. Стара Загора

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.


СЪДИЯ: