О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               02.10.2008г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На втори октомври 2008г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №500 по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл.121 и сл. от АПК, образувано по оспорване от собствениците  на ж.с. *** запад, чрез адвокат Георги Георгиев, на заповед № 453/29.02.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрено изменение на план за регулация на УПИ №ХХІ в кв.120 по плана на града.

            В жалбата е посочено, че адвокат Георгиев е упълномощен редовно на заседание на етажната собственост, за доказване на което е приложен по преписката списък с 41 собственика на апартаменти на посочения адрес.

 С разпореждане на съдията докладчик от 08.08.2008г оспорването е оставено без движение с указание за заплащане на държавна такса в размер на 10 лв. общо от всички жалбоподатели, представяне на договор за правна помощ, с който всеки един от тях упълномощава адвокат Георгиев за процесуално представителство по делото, както и потвърждаване на извършените от него действия по депозиране на жалбата и доказателство за правото на собственост върху обект, находящ се на посочения адрес, с оглед определяне на процесуалната легитимация за оспорване на административния акт – заинтересовани са само лицата с право на собственост или ограничено вещно право върху имота, предмет на оспорената заповед. Съобщение е изпратено и на адвокат Георгиев, в качеството му на лице посочено в списъка като собственик на апартамент/ притежател на ид.ч. от ограниченото вещно право на строеж върху УПИ ХХІ в кв.120 по плана на града/. В законовия срок е представено доказателство за платена държавна такса и договор за правна помощ, но от името на “етажната собственост”, подписан от самия адвокат, но в качеството му на неин управител.

Нередовността на оспорването не е отстранена в законовия срок от нито едно от лицата, посочени в списъка на стр.15 от делото, от чието име се упражнява правото на оспорване без представителна власт, нито от уведомените от административния орган лица, съгласно представените обратни разписки за това. Не са представени по делото, освен доказателството за платена държавна такса, документи, удостоверяващи правото на собственост, в това число и от адв. Георгиев, протокол от общо събрание на носителите на ограниченото вещно право, с което са взели решение да оспорват заповедта и са упълномощили домоуправителя – Веселин Георгиев Георгиев, когото административния орган е уведомил, доказателство за редовно упълномощаване на адвокат Георги Георгиев от собствениците / а не от етажната собственост, тъй като тя не е субект на правото, а е режим, в който се притежава право на собственост върху обекти в с. с общи части/, потвърждаване на действията му по оспорване.

Административния орган е представил, след нарочно задължаване от страна на съда, списък със заинтересованите лица, а сред тях Веселин Георгиев Георгиев, Денчо Недялков Денчев и Койчо Недялков Койчев са редовно уведомени  и от съда, и от Кмета, в качеството им на домоуправители – представители на лицата, притежатели на правото на строеж, с адрес ул. “Граф Игнатиев” №38, вх. О, вх. А и вх. Б и никой от тях не е потвърдил действията на адвокат Георгиев по оспорване на административния  акт.

Следователно налице е хипотезата на  чл. 26 ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, според която норма никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд, освен в предвидените от закон случаи, а по силата на чл.33 от ГПК, пълномощниците се легитимират с пълномощно, от страната или нейния представител – или в случая от носителите на ограниченото вещно право на строеж, които могат да имат качеството на оспорваща страна. Редовно упълномощаване, както и потвърждаване действията на адвокат Георгиев от някой от посочените от самия него, или от административния орган заинтересовани лица не е представено по делото, което и предвид изложеното, мотивира съдът да приеме, че така заявеното оспорване е нередовно-липсва пълномощно по чл.151 т.3 от АПК и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено, поради което и на основание чл. 158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

                                                             ОПРЕДЕЛИ

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от съсобствениците на ж.с.,***, чрез адвокат Георгиев против заповед №453/29.02.2008г. на Кмета на община Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №500 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

            Копие от определението да се изпрати на посочените от административния орган заинтересовани лица Веселин Георгиев Георгиев, Денчо Недялков Денчев и Койчо Недялков Койчев и на  административния орган.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: