О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

27    29.01.2009г.   град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Г.Д.

       

 

при секретар                                                                                                   

и с участието на прокурора                                                                                                 като разгледа докладваното от съдия   Г.Д.  административно дело № 503 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.32, ал.2 от Закона за администрацията /ЗА/ във вр. с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

            Образувано е по Заповед № 601/ 01.08.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с която, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от ЗА, чл.45, ал.8 и чл.29 от ЗМСМА и чл.6 от Правилника за дейността на Общинската агенция по приватизация, е оспорено Решение № 175 на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол № 13/ 26.06.2008г., за избор на нов изпълнителен директор на Общинската агенция по приватизация. Изложените съображения за незаконосъобразност на оспореното решение се свеждат до това, че е налице висящ съдебен спор по адм.дело № 479/2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, относно законосъобразността на прекратяването на правоотношението с предишния изпълнителен директор на агенцията, осъществено с предходно решение на общинския съвет. Иска се отмяна на Решение № 175/ 26.06.2008г. на Общински съвет – Стара Загора.         По делото е постъпил писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК от пълномощнците на Общински съвет – Стара Загора и З.С.Т., с подробно изложени съображения относно недопустимостта и неоснователността на обективираното в горепосочената заповед оспорване. Направено е искане за оставяне без разглеждане на заповедта и прекратяване на производството по делото или алтернативно – за отхвърляне на същата, като неоснователна.

            Съдът намира, че оспорването, обективирано в Заповед № 601/ 01.08.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, е процесуално недопустимо, по следните съображения:

            С оспореното Решение № 175 по Протокол № 13 от проведено на 26.06.2008г. заседание на Общински съвет – Стара Загора избира за изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация З.С.Т.. Посоченото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във вр. с чл.11, т.14 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация. 

             Действително разпоредбите на чл. 32, ал.2 във вр. с чл.31, ал.1, т.5 от ЗА и чл. 45, ал.4 от ЗМСМА, предвиждат възможност Областният управител да упражнява контрол за законосъобразност по отношение на актовете на общинските съвети. При осъществяване на това законово регламентирано правомощие той може да оспори пред съответния Административен съд актовете на органа на местно самоуправление, при констатирана материална и/или процесуална незаконосъобразност. 

Съдът намира, че упражняването на тази нормативно предоставена материална компетентност, е ограничена до онези актове на общинските съвети, които по своята правна същност представляват индивидуални респ. общи административни или подзаконови нормативни актове. Само актове от категорията на посочените областният управител може да оспорва и респективно съответният административен съд да упражни контрол за законосъобразност в рамките на съдебно-административно производство по реда на АПК.

В случая оспореното решение на Общински съвет – Стара Загора безспорно не представлява общ административен или подзаконов нормативен акт. По своята правна същност Решение № 175/ 26.06.2008г. на ОбС-Стара Загора не притежава белезите и на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. С оглед насочеността на правния ефект на разпоредените с решението последици то има характер на вътрешнослужебен акт. Обективираното в обжалваното решение волеизявление на Общински съвет – Стара Загора не е направено в качеството му на административен орган по см. на §1, т.1 от ДР на АПК и при упражняване на властнически правомощия в сферата на изпълнителната дейност на държавата. Съгласно чл. 4 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.1 от Правилника за дейността на ОбАП, Общинската агенция за приватизация е специализиран орган на общинския съвет, който се създава с решение на общинския съвет, за осъществяване приватизацията на общинската собственост и следприватизационен контрол. По аргумент от разпоредбата на чл.11, т.12 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация /посочен като правно основание за приемане на оспореното решение/ в правомощията на Общинския съвет е да избере, въз основа на направено предложение от надзорния съвет на ОбАП, директор на тази агенция. Следователно, с приемането на процесното решение Общински съвет – Стара Загора е упражнил нормативно установените си функции по ръководство и организация на общинската агенция за приватизация като структурна единица, непосредствено подчинена на общинския съвет. Ето защо актът за избор на изпълнителен директор на агенцията по своята същност е един вътрешнослужебен акт с организационен характер, приет от органа осъществяващ общ надзор и контрол върху дейността на това структурно звено.  Насочен е единствено към обезпечаване на нормалното и оптимално функциониране на създадената общинска агенция за приватизация чрез определянето на директор, който пряко и непосредствено да ръководи дейността й. 

Оспореното решение на общинския съвет не притежава и следващия основен белег, присъщ на индивидуалните административни актове за едностранно предизвикване на юридическите промени, към които е насочено, т.е. обективираното в акта волеизявление да настъпи независимо от волята на адресата на акта. Без съмнение в конкретния случай това не е налице, доколкото за да възникнат целените с акта правни последици – избор на изпълнителен  директор на ОбАП,  е необходимо и волеизявлението /съгласието/ и на другата страна – адресат на акта.

 

Предвид изложеното съдът намира, че оспорването, като направено против решение, което не представлява административен акт подлежащ на съдебно обжалване по реда на АПК, е недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в негова Заповед № 601/ 01.08.2008г., против Решение № 175 на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол № 13/ 26.06.2008г., за избор на изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация, като недопустимо.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 503/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

                                              

                                                                      

 

СЪДИЯ: