О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                              Старозагорски административен съд, , в закрито заседание на 01.10.2008 година, като разгледа .адм.д. № 581/ 2008 година по  описа на Административен съд гр. Стара Загора за да се произнесе взе предвид следното:

                  Подадена е искова молба на З.Н.З.  против Република България, представлявана от министерство на финансите и против Национален осигурителен институт Исковата молба е оставена без движение, като в разпореждането са изброени точно какви нередовности следва да отстрани ищеца. Съобщението за това е получено от  дъщерята на ищеца на 11.09.2008 г. В определения от съда срок ищецът не отстрани тези нередовности на исковата молба поради което и на основание  чл.100, ал.2/отм./ от ГПК , връзка с параграф 2, ал.1 от АПК във връзка с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д ЕЛИ :

 

 

.

                                        ВРЪЩА исковата молба на З.Н.З. *** против Република България, представлявана от Министерство на финансите и Национален осигурителен институт – София

                     Прекратява производството по административно  дело № 279/ 2008 по описа на СТАС

           Определението  подлежи на обжалване с частна жалба  пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.

                                                     СЪДИЯ:

 

 

,,,