О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 371

 

                

16.10.2008г.    град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври две хиляди и осма година, в състав:

 

                                            

                         Административен съдия: Б.Т.

       

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Б.Т. адм. дело № 609 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

         Производството е образувано по жалба от Е.Ф. ***, с искане да бъде обявена нищожността на Разрешение за строеж № 238 от 19.08.2008г., издадено от Главния архитект на Община – Казанлък. 

         След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът намира, че спорът за законосъобразността на процесното разрешение за строеж не е подведомствен на съда, предвид разпоредбата на чл.216, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подадената жалба се явява процесуално недопустима, по следните съображения:

По смисъла на чл.216, ал.1, т.2 от ЗУТ не подлежат на пряко обжалване пред съд разрешенията за строеж /когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, издавани от Главния архитект при съответната община. Тези индивидуални административни актове подлежат на обжалване пред началника на съответната РДНСК по реда на чл.216, ал.2 ЗУТ и едва след това пред съда, на основание чл.216, ал.5 ЗУТ, може да се обжалва заповедта, с която този специализиран административен орган се е произнесъл по подадената жалба. Следователно, по аргумент от цитираната разпоредба, обжалването на издаденото разрешение за строеж по административен ред е процесуална предпоставка за допустимост на съдебния контрол. В случая законовата процедура не е изпълнена. Жалбата против Разрешение за строеж № 238/ 19.08.2008г., издадено от Главния архитект на Община – Казанлък, е подадена направо пред съда, без да е изчерпан административния ред за контрол – пред началника на РДНСК – Стара Загора.

По изложените съображения Старозагорският административен съд,   счита, че жалбата, като подадена срещу акт, който не подлежи на съдебно оспорване, е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати и жалбата да се изпрати на компетентния административен орган – началника на РДНСК Стара Загора.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Ф. ***, с искане да бъде обявена нищожността на Разрешение за строеж № 238 от 19.08.2008г., издадено от Главния архитект на Община – Казанлък, КАТО НЕДОПУСТИМА. 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 609/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

         ИЗПРАЩА жалбата на Е.Ф.Ф. ***  по компетентност. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                     

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/Б.Т.