О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е     №380     

 

                          23.10.2008г.     

                       гр.Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІІ състав, в закрито заседание на двадесети и трети октомври през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Р.

       

          като разгледа докладваното  от  съдия     Р. Р.    административно дело № 634  по описа за  2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

                                                   

Производството по делото е образувано по жалба на Д.Г.П.,***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да се произнесе по преписка вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. за допълване на кадастралния план на гр.Раднево.

Съдът намира, че подадената жалба против мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък, е процесуално недопустима, по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че на 02.09.2008г. жалбоподателката подала заявление вх. № 9400 2497 до Кмета на община Раднево да издаде заповед за изменение на кадастралния план и подробния устройствен план на гр. Раднево с попълване в кадастралната карта на собствения и недвижим имот от 5,2 дка-имот ХХ в кв.7 по регулационния план на града от 1955г. Към заявлението приложила и скица проект на желаното изменение. Със същото заявление поискала и извършване на техническа анкета, след която да се урегулира собствения и имот в един поземлен имот.  

С писмо изх.№9400-2497-/1/ от 10.09.2008г., Кмета на община Раднево отговорил на жалбоподателката, че веднъж вече и е дал отговор на същото искане за същия имот с писмо изх.№9400-331/1/ от 21.02.2008г., относно това кой административен орган е компетентен да се произнесе по искането и, както и, че по второто и аналогично искане няма промяна в обстоятелства. По преписката от писмо изх.№9400-331/1/ от 21.02.2008г. се установява, че по молба вх.№94 00-331/04.02.2008г. на жалбоподателката Кмета на община Раднево и е отговорил, че искането си следва да отправи до Службата по кадастъра гр.Стара Загора, която съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/ е компетентна да се произнесе.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че не е налице „мълчалив отказ” на Кмета на община Казанлък по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1 от АПК, непроизнасянето на административния орган по искане, с което е бил сезиран, в определения законов срок, се смята за мълчалив отказ. За да е налице мълчалив отказ по смисъла на посочената правна норма, е необходимо да се установи от една страна подадено искане за издаване на административен акт и от друга – бездействие на административния орган при нормативно установено задължение да се произнесе по искането, с което е сезиран. Съществуването на такова задължение е обусловено от наличие на законово регламентирана компетентност /материална, териториална и по степен/ за органа да разгледа и да се произнесе по подадената молба. Следователно не всяко непроизнасяне на административния орган по искане, с което е сезиран, може да бъде разглеждано като „мълчалив отказ” по см. на чл. 58, ал.1 от АПК. Законовата фикция е относима и приложима при непроизнасяне в срок по въпрос, по отношение на който органът има правомощие да издаде съответния административен акт. Само когато искането е отправено до компетентен административен орган, липсата на волеизявление се приравнява на отказ да се издаде акт с регламентирано от закона съдържание т.е непроизнасянето  релевира мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност. В конкретния случай съдът намира, че молбата е подадена до некомпетентен орган. Съгласно чл.54, ал.1 от ЗКИР “Измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър.” На съда е ноторно известно, че към момента на подаване на искането на жалбоподателката, в гр.Ст.Загора е изградена и работи Служба по кадастъра, в чийто район на действие попада и този на община гр.Раднево. В случая искането е за промяна на одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър поради непълноти в нея досежно имот на жалбоподателката. Компетентен да се произнесе по това искане е изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ст.Загора, ако е овластен за това.

Въз основа на горното съдът намира, че кметът на община Казанлък не притежава законово регламентирана компетентност да извърши исканата промяна на кадастралния план и подробния устройствен план на гр. Раднево с попълване в кадастралната карта на собствения на жалбоподателката недвижим имот от 5,2 дка-имот ХХ в кв.7 по регулационния план на гр.Раднево от 1955г..

Доколкото искането за вписване е подадено до некомпетентен орган, срокът за произнасяне по същото не е започнал да тече, поради което липсва и мълчалив отказ на кмета на община Раднево. В случая последният е бил длъжен единствено да изпрати молбата на компетентния административен орган, като неизпълнението на това задължение не следва да се счита за мълчалив отказ.

По изложените съображения съдът намира, че липсва годен за обжалване административен акт, поради което жалбата на Д.Г.П.,***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да се произнесе по преписка вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. за допълване на кадастралния план на гр.Раднево, е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а молбата да се изпрати на компетентния административен орган – Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ст.Загора.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.1 от АПК, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.П.,***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да се произнесе по преписка вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. за изменение на кадастралния план и подробния устройствен план на гр.Раднево с попълване в кадастралната карта на собствения и недвижим имот от 5,2 дка-имот ХХ в кв.7 по регулационния план на града от 1955г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №634/2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА молба вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. от Д.Г.П.,***, ведно с приложената към нея скица-проект на претендираното изменение на кадастралния и регулационен план, на  Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ст.Загора за разглеждане и произнасяне по компетентност.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                         СЪДИЯ: