О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е   № 7

 

                                                                 12. 01. 2009г.                         

                                                             гр. Стара Загора

             

        СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  , втори състав, на  дванадесети януари две хиляди и девета  година, в  закрито  заседание, в  състав:

 

                                                               АДМ.СЪДИЯ :Р.Р.

                                                

 

Като разгледа докладваното от съдия Р.Р., АД №635 по описа за 2008г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Делото е образувано  по  жалба на Боян Георгиев Мартинов като ЕТ “Богема-Боян Мартинов”, гр.Казанлък, против Решение № 24 от 25.09.2008г. по Протокол №4  на Общински съвет гр.Казанлък.

 В жалбата се твърди, че с оспореното решение неправилно и необосновано на търговеца е определена цена и обхват на отстъпеното право на строеж върху УПИ №ІІІ за ОДО-частна общинска собственост в кв.138 по плана на гр.Казанлък, в противоречие и в нарушение на Решение №201/15.10.2003г. по АД №178/2003г. на СтОС. Счита, че  цената и обхвата на отстъпеното право на строеж неправилно са определени в размер на 30000 лева, тъй като следва да бъдат определени и формирани към датата на влизане в сила на това съдебно решение, а не към датата на оспореното решение на Общински съвет гр.Казанлък. Иска се отмяната му и даване на задължителни указания за продажба право на собственост или на право на строеж по цени към датата на влизане в сила на Решение №201/15.10.2003г. по АД №178/2003г. на СтОС.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид доказателствата, приложени към преписката изпратена от Община Казанлък и доводите изложени в жалбата, установи:

Жалбата е НЕДОПУСТИМА.

ЕТ “Богема-Боян Мартинов”, гр.Казанлък е собственик на търговски обект, построен върху терен с площ от 28 кв.м. в УПИ №ІІІ, кв.138 по плана на гр.Казанлък, който е частна общинска собственост, съгласно АОС №442/18.04.2007г. Този обект на жалбоподателя е получил траен устройствен статут по силата на т.4 от решение №516/21.09.1999г. на Общински съвет гр.Казанлък. Въз основа на него е издадена Заповед №1066/15.09.2009г. на Кмета на общината, с която е извършено частично изменение на ЗП на кв.138 и като елемент в плана е включен и обекта на ЕТ “Богема-Боян Мартинов”. Поради последвал отказ на Кмета на общината  да сключи договор за отстъпване право на строеж с жалбоподателя при условията на §17, ал.2 от ПЗР на ЗУТ, е последвало съдебно оспорване, приключило с Решение №201/15.10.2003г. по адм.д.№178 на СтОСъд за отмяна на отказа и задължаване на кмета да сключи такъв договор. В резултат на това е започнала процедура по реда на чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинска собственост/ЗОбС/ за вземане на решение от Общински съвет гр.Казанлък за учредяване право на строеж върху процесния терен в полза на жалбоподателя. Възложено е изработването на експертна пазарна оценка на стойността на правото на строеж и такава е изготвена от “Балканинвест” ЕООД, гр.Казанлък, притежаващо лиценз №7144. Съгласно тази оценка, пазарната стойност на учредено право на строеж върху 28 кв.м. в УПИ №ІІІ, кв.138 по плана на гр.Казанлък, към 10.07.2007г., е 9000/девет хиляди/ лева. Оценката ведно с доклад на кмета на общината са внесени за разглеждане в Общински съвет гр.Казанлък. На свое заседание №4, проведено на 25.09.2008г., общинският съвет е взел решение под №24, да учреди в полза на ЕТ “Богема-Боян Мартинов”, безсрочно възмездно право на строеж на едноетажна сграда със ЗП 28 кв.м. върху общински имот УПИ №ІІІ ОДО, кв.138 по плана на гр.Казанлък, като не възприел определената от независимия оценител цена в размер на 9000 лева, а решил, че пазарната цена на това право е в размер на 30000/тридесет хиляди/ лева, и изложил съображения за това.

Настоящия съдебен състав, счита, че оспореното Решение № 24 от 25.09.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и не подлежи на обжалване. На собственика на имота - общината, чрез неговия орган на местно самоуправление, са предоставени правомощия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, които решения са гражданско-правни по своята същност, макар и някои от процедурите до достигане на крайното решение да съдържат административни характеристики. Като носител на правото на собственост върху процесния терен, общината, чрез своя решаващ орган, в условията на оперативна самостоятелност, по съответния предвиден от закона ред, е променила трайния устройствен статут на построената в него временна постройка, собственост на жалбоподателя. В следствие на това за нея е възникнало и задължението по §17, ал.2 от ПЗР на ЗУТ да учреди право на строеж, в полза на собственика на сградата, при условията на чл.37, ал.4, т.4 от ЗОбС. От този момент отношенията между  страните по договора за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж, са изцяло гражданско - правни и равнопоставени. Суверенно и свободно право на общината, като собственик на имота, върху който се учредява вещното право, е каква пазарна оценка ще определи за заплащане от субекта, в чиято полза се учредява това право. Оценката на лицензирания независим оценител има само подпомагаща и ориентираща, общинския съвет, функция, но не и обвързваща такава. В случая Общински съвет гр.Казанлък, с оспореното решение, е изразил волята на общината като страна по договора за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж. Определената цена е част от основните параметри на сделката и решението в тази част е волеизявление на страна по граждански договор, представляващо предложение към насрещната страна досежно цена на сделката. То няма законово определените белези на индивидуален административен акт и по тази причина не подлежи на административен съдебен контрол за законосъобразност.

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Административен съд Стара Загора

    

                              О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Боян Георгиев Мартинов като ЕТ “Богема-Боян Мартинов”, гр.Казанлък, против Решение № 24 от 25.09.2008г. по Протокол №4  на Общински съвет гр.Казанлък.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №635 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                                                                                  АДМ.  СЪДИЯ: