О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е     63

 

                                                 12.03.2009г.                         

                                                              гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ        АДМИНИСТРАТИВЕН        СЪД  , втори състав, на дванадесети март две хиляди и девета година, в закрито заседание, в  състав:

 

                                                              АДМ.СЪДИЯ :Р.Р.

 

Като  разгледа докладваното  от  съдия  Р.  Р.,  адм.д. №643 по описа за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.В.С. ***.Загора против Заповед №1098/23.06.2005г. на Кмета на Община Ст.Загора.

С разпореждане на съда от 23.10.2008г. жалбата е оставена без движение като неотговаряща на изискванията на чл.151, т.3 от АПК и е указано на жалбоподателя в 7- дневен срок от съобщението, да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Стара Загора. Предупреден е, че при неизпълнение на указанията в дадения срок, жалбата, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението, с текста на съдебното разпореждане, не е било връчено  на жалбоподателя, тъй като при потърсване на посочения в жалбата адрес, връчителят на призовката е констатирал, че жилището е необитаемо и празно, а жалбоподателя е отишъл да живее при дъщеря си в гр.София. По делото жалбоподателя не е представил нов адрес за призоваването му. Въпреки, очевидното неизпълнение от страна на жалбоподателя на изискването на чл.41, ал.2 от ГПК, с разпореждане от 30.10.2008г., съдът е възложил връчване на съобщението по реда на чл.47, ал.1 и ал.2 ат ГПК и такова е осъществено на 04.11.2008г. В законния преклузивен срок, изтичащ на 11.11.2008г., жалбоподателя не е изпълнил указанията на съда. На 25.11.2008г., с уведомление вх.№3963, Ж.С.С., уведомява съда, че представлява жалбоподателката.

С определение №399/27.11.2008г., съдът е прекратил производството по настоящото дело. Това определение е отменено с определение №2851 от 04.03.2009г. по АД №1051/2009г. на ВАС, с указания за продължаване на съдопроизводствените действия от фазата на преценка по допустимостта на жалбата.

В изпълнение на тези указания, съдът съобрази следното:

След като подателят на жалбата не е открит на посочения в жалбата адрес, тъй като е отишъл да живее на друг адрес, и не уведомил за новото си местоживеене съда, то на осн. чл.41 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съобщението с указанията и предупреждението за последиците от неизпълнението им, следва да се счита за връчено. Въпреки това, и с цел защита интереса на жалбоподателя, съдът приложи ред за уведомяване, предвиден за ответниците в едно съдебно производство, какъвто е този по чл.47, ал.1 и ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Тъй като и при този начин на уведомяване, жалбоподателя не изпълни съдебното разпореждане, то на осн. чл.158, ал.3 от АПК, жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство да се прекрати поради неотстраняване на констатираната нередовност. Срокът за отстраняване на нередовносттите на жалбата е преклузивен, поради което всички действия извършени след изтичането му, включително и появата на лице, което се легитимира като негов пълномощник, както и представянето на вносната бележка за внесена държавна такса, не може да заличи процесуалноправният ефект на пропускането му. С изтичането на преклузивния срок се погася въобще правото да се извърши действието, за което той е предвиден, каквато е и константната практика на съдилищата, вкл. и на ВАС.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,

    

                             О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.С. ***.Загора против Заповед №1098/23.06.2005г. на Кмета на Община Ст.Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №643 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

                                                                               АДМ.  СЪДИЯ: