О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   47

 

      22.04.2009г.,

                                                                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, на двадесет и втори април през две хиляди и девета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                             АДМ. СЪДИЯ: Р.Р.

 

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. АД №670 по описа за 2008год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

При обсъждане на доказателствата по делото, за постановяване на решение, констатира, че същото е образувано по жалба от М.П.М. *** Загора против мълчалив отказ на комисията по чл. 17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, да се произнесе по предложение му вх.№3123/06.10.2008г. за промяна предназначението на ПИ № 105044, находящ се в землището на гр. Стара Загора в местността „Инджурлюк” с площ от 4,099 дка от земеделски в такъв за строителство на „складове за селскостопанска продукция и техника”. Междувременно, пред Административен съд Ст.Загора, е постъпило оспорване от същото лице против размера на таксата, определен по Решение №12 от 18.12.2008г., по т.37 на комисията по чл.17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора. Това оспорване е образувано в АД №73 по описа за 2009г. на същия съд и е определен за докладчик съдията, разглеждащ и настоящото производство. От същото е видно, че комисията по чл.17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, се е произнесла положително по предложение вх.№3123/06.10.2008г. на М.П.М. за промяна предназначението на ПИ № 105044, находящ се в землището на гр. Стара Загора в местността „Инджурлюк” с площ от 4,099 дка от земеделски в такъв за строителство на „складове за селскостопанска продукция и техника”.

С оглед на това, че преди постановяване на решението по настоящото дело адм.орган се е произнесъл положително по процесното предложение, е налице отпадане на правния интерес на оспорващия да иска отмяната на процесния мълчалив отказ. С настоящото оспорване е търсено съдебно прогласяване на незаконосъобразност на мълчаливия отказ на адм.орган да се произнесе по направеното предложение и постановяване на решение, с което да се промени предназначението на имота, по искания начин. С постановяването на решение №12 от 18.12.2008г., по т.37 на комисията по чл.17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, този правен резултат е постигнат, макар и извън определения за произнасянето законов срок. Този извод не се променя от  факта, че с оспорването по АД №73/2009г., М.П.М. иска изменение на решение №12 от 18.12.2008г. в частта му относно размера на дължимата такса. От значение за отпадането на правния му интерес от оспорването по настоящото дело е само наличието на последващо произнасяне от компетентния адм.орган /преди постановяване на съдебното решение/, с което е уважено предложение вх.№3123/06.10.2008г.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 08.12.2008г.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.М., ЕГН-**********,*** Загора, против мълчалив отказ на комисията по чл. 17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, да се произнесе по молбата му за промяна предназначението на ПИ №105044, находящ се в землището на гр. Стара Загора в местността „Инджурлюк” с площ от 4,099 дка, от земеделски в такъв за строителство на „складове за селскостопанска продукция и техника”.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №670 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: