О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е    №419

 

                                                                 15.12. 2008г.                         

                                                             гр. Стара Загора

             

        СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  , втори състав, на  петнадесети декември две хиляди и осма  година, в  закрито  заседание, в  състав:

 

                                                               АДМ.СЪДИЯ :Р.Р.

                                                

 

Като разгледа докладваното от съдия Р.Р., АД №671 по описа за 2008г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Делото е образувано  по  жалба на М.Г.Г. *** против Заповеди №№ 866/16.09.2008г. и 973/14.10.2008г. на Кмета на  Община гр.Казанлък.

 В жалбата се твърди, че заповеди са нищожни поради неспазване на определената форма-липса на мотиви. Наред с това били допуснати особено съществени нарушения на материалния закон-чл.90, ал.2 от КТ, тъй като е обявен конкурс за длъжност “директор” на Общинска библиотека “Искра”, която не е свободна и се заема по трудов договор от жалбоподателката.  Нарушен бил и чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, тъй като оспорените заповеди не били съгласувани с Министерството на културата. Като допълнително основание за оспорване на заповед №973/14.10.2008г. на Кмета на  Община гр.Казанлък, се сочи, че е издадена в нарушение на чл.62, ал.1 от АПК- след изтичане на двуседмичния срок за обжалване на предходната заповед №866/16.09.2008г.  Иска се обявяването на двете заповеди за нищожни.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид доказателствата, приложени към жалбата и доводите изложени в нея, установи:

Жалбата е НЕДОПУСТИМА. Същата следва да се остави без разглеждане а производството по делото се прекрати, поради следните съображения:

Административният акт е юридически акт, волеизявление, което непосредствено поражда правни последици - нарежда, предписва, забранява или отказва. Това волеизявление следва да е властническо, тоест да изхожда от орган, действуващ от името на държавата, от орган на изпълнителната власт или от друг орган, въз основа и в изпълнение на закон. Тъй като целта е да се реализира функцията на държавното управление, иманентно присъщ белег на административния акт е отношението на власт и подчинение, а не на равнопоставеност, при която има съгласуване на насрещни волеизявления. Като правило административният акт рефлектира в нечия правна сфера, като засяга интереси, създава права или задължения или отказва такива и то пряко.

Обжалваните заповеди са издадени на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ, като с втората на осн. чл.62, ал.1 от АПК се изменя първата, и с тях е обявен конкурс по документи, събеседване и защита на програма /концепция/ за организацията и дейността на билиотеката, за заемане на длъжността “директор” на Общинска библиотека “Искра” гр.Казанлък. Въпреки формата си по своя правен характер тези заповеди не представляват административни актове. Няма спор, че конкурс може да бъде обявен от работодателя за всяка длъжност, която не е изборна и при наличието на визираните в чл.90, ал.2 предпоставки. С процесните заповеди Кмета на Община Казанлък е направил волеизявление за провеждането на конкурс при определени условия за длъжността “директор” на Общинска библиотека “Искра”. Това волеизявление е насочено към неограничен кръг лица, чието участие е доброволно. Обявяването на конкурса е началният елемент от процедурата, представляваща сложен фактически състав, като след изчерпването й ще възникне трудово правоотношение с кандидата, класиран на първо място. Това правоотношение е между равнопоставени правни субекти, като Кмета на Община Казанлък действа в качеството на работодател. Липсва разпореждане на административен орган в изпълнение на делегирани му със закон властнически правомощия, респективно не се създава правоотношение на власт и подчинение, при което да се засягат права или законни интереси на отделни лица, включително и на жалбоподателката. Безспорно е, че на съдебен контрол за законосъобразност по реда на административното производство подлежат само административни актове. По дефиниция на чл. 357, ал.1 от КТ споровете относно възникването на трудовото правоотношение са трудови и е недопустим административен контрол, по който и да е от елементите на правопораждащия фактически състав.

Съществуването на годен за атакуване административен акт е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за чието наличие съдът следи служебно и липсата му прави жалбата недопустима. Поради това настоящият съд не може да извършва преценка налице ли са твърдяните нарушения при издаване на обжалваните заповеди за обявяване на конкурс по реда на КТ.

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Административен съд Стара Загора

    

                              О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на М.Г.Г. *** против Заповеди №№ 866/16.09.2008г. и 973/14.10.2008г. на Кмета на  Община гр.Казанлък, с които на осн. чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ, а за заповед №973/14.10.2008г.  и на осн. чл.62, ал.1 от АПК, е обявен конкурс по документи, събеседване и защита на програма /концепция/ за организацията и дейността на билиотеката, за заемане на длъжността “директор” на Общинска библиотека “Искра” гр.Казанлък.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №671 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                                                                                  АДМ.  СЪДИЯ: