О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                  29.12.2008г.                               Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадедест и девети декември 2008г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №676 по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.203 от АПК, бразувано по иск  с правно основание чл.74 ал.2 от Закона за защита от дискриминацията, предявен от М.Г.Х., изтърпяващ наказание “доживотен затвор без право на замяна” в затвора гр. Стара Загора, против Министерство на правосъдието. Искането е да бъде осъден ответника да заплати обезщетение в размер на 2004 лева за не имуществени вреди, претърпени в  периода от 28.01.2003г. до 02.01.2008г. от незаконни действия и бездействия на администрацията, представляващи не благоприятно третиране на ищеца спрямо затворниците, които изтърпяват наказание “лишаване от свобода”. Твърди се, че те са  допускани до лавката на затвора, съгласно чл. 53 ал.1 и ал.2 от Правилника за вътрешния ред на затворите, а ищеца като осъден на “доживотен затвор без право на замяна” – не. С това е поставен в по-неблагоприятно положение от тях, от което е претърпял душевни болки и страдания.

Исковата молба е недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество.

Твърдението на ищеца за проявено дискриминационно отношение към него, чрез недопускането му до лавката, сочи на предявен осъдителен иск по чл.74 ал.2  Закона за защита от дискриминация. Този закон обаче предвижда две възможности за реализиране на претенция, за обезщетяване, от проявено дискриминационно отношение. Едната възможност е, дискриминираното лице да се обърне направо към съда и предяви исковете, визирани в чл. 71, ал. 1, т. 1 - т. 3 ЗЗД, а другата възможност е лицето да проведе производство пред Комисията за защита от дискриминация по реда на чл. 50 и сл. от ЗЗД, след което и при наличие на влязло в сила решение на Комисията, с което са установени извършеното нарушение, нарушителя и засегнатото лице, последното да предяви иск за обезщетяване по реда на чл. 74 от ЗЗД.

В настоящия случай предявените искове с правно основание чл.71 ал.1 от ЗЗД са изпратени по компетентност на Районен съд Стара Загора, като производството по настоящото дело е образувано само по искането за обезщетение за вреди от проявено дискриминационно отношение от длъжностни лица – недопускане до лавката на затовра, на което имат право затворниците по силата на чл.53 от Правилника за вътрешния ред на затворите. Твърди се, че именно недопускането е не благоприятно третиране, представляващо израз на пряка дискриманция по чл.4 от ЗЗД, а оттам и действията са незаконни – противоречат на посочената разпоредба.

Незаконността на актовете, действията и бездействията на длъжностни лица и държавни органи се установява от КЗД, като след влизане в  сила на нейното решение може да се предяви иск по чл.74 ал.2 от ЗЗД. Това е и смисъла, вложен от законодателя в посочената разпоредба – в противен случай тя е излишна и повтаря чл.1 от ЗОДОВ. КЗД и районния съд за разлика от административните съдилища могат да установят нарушението, нарушителя и лицето, което има правен интерес да предяви иска.

            Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

 

 

                                                             ОПРЕДЕЛИ

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на М.Г.Х. протви с правно основание чл.74 ал.2 от ЗЗД да бъде осъдено Министерство на правосъдието гр. София да заплати сумата от 2004лв., представляваща обезщетение за вреди за периода от 28.01.2003г. до 02.01.2008г, претърпени от не благоприятно третиране.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №676 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и  административния орган.

 

 

 

Съдия :