О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 396

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                Председател:  Б.Т.

 

                                                                      Членове:

                                                                                       

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 680 описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на глава Х, раздел ІV от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от Н.С.К. *** против разпореждане № 20 от 16.09.2008г на Ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора, с което е спряно образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване. Направено е оплакване за незаконосъобразност на разпореждането с молба за отмяната му.

С оспореното разпореждане № 20 от 16.09.2008г на Ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора на основание чл.54 ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 3784993 серия А-2006г на Н.С.К., считано от 16.09.2008г. От фактическа страна административният акт е мотивиран със заведена преписка № 25923/08г по описа на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/ Стара Загора, по която от сектор “Икономическа полиция” се извършва проверка относно регистриране на трудови договори на лица в ЕТ “Лавстайл –Мирослав Писешки” гр.Стара Загора с цел установяване наличие или липса на данни за извършено престъпление от общ характер. Изложени са съображения, че образуваното административно производство е от значение за изчисляване и изплащане на паричното обезщетение за общо заболяване по посочения болничен лист. От приложената към административната преписка кореспонденция е видно, че в хода на производството е установен сключен на 23.06.2007г трудов договор между Н.К. и ЕТ “Лавстайл –Мирослав Писешки” гр.Стара Загора, подадено уведомление за него в ТД на НАП Стара Загора на 23.06.2008г и невнесени осигурителни вноски по изплатени трудови възнаграждения, включени като задължение по ревизионен акт. В тази връзка е уведомена ОД на МВР Стара Загора, която разпорежда проверка на случая.

Така постановеното разпореждане за спиране е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. За да е налице посоченото основание за спиране на административното производство, произнасянето на административния орган следва да е обусловено от издаденото от друг административен или съдебен орган решение.

В случая такава връзка няма, тъй като един от релевантните факти в производството по изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване е дали лицето има право на такова обезщетение. Правото на парично обезщетение за временна нетрудоспособност произтича от осигурителното правоотношение, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Преценката на компетентния орган за осигурителните права по чл.40 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на поискалия обезщетение като материалноправна предпоставка за изплащането му не може да се основава на факта дали неговият работодател е извършил или не престъпление по повод регистриране и изпълнение на трудовия  договор. Органът следва да откаже плащане, ако не може да установи по категоричен начин правото на К. на парично обезщетение за общо заболяване, но не и да спира производството на посоченото основание.

В този смисъл липсва преюдициалност на особеното административно производство относно проверка за достатъчно данни за извършено престъпление, на което се позовава ответникът, спрямо основното по КСО  и спирането на последното се явява без законова опора.

По тези съображения оспореното разпореждане следва да бъде отменено, а преписката да се върне на ответника за решаване на искането по същество.

Водим от гореизложеното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА на Н.С.К. ЕГН ********** ***  разпореждане № 20 от 16.09.2008г на Ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора за спиране на образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 3784993 серия А-2006г.

ВРЪЩА преписката на Районно управление “Социално осигуряване” Стара Загора за произнасяне по същество на искането за изплащане на парично обезщетение за за общо заболяване по болничен лист 3784993 серия А-2006г на Н.С.К..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.

 

 

 

                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/Б.Т.