О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2008 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На двадесет и шести ноември …..………… Година две хиляди и осма  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                         Председател: П.П.                                                                            

 

  Разгледа докладваното от …………………………съдията П.  П.

  Административно дело номер 681 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството е по глава Х, раздел ІV, във вр. с чл.54, ал.5 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по жалбата на Н. Стоянова К. против разпореждане №21/16.09.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ”СО” Стара Загора, с което е спряно образувано производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист. Претендира се отмяната му като незаконосъобразно.

 

Видно от данните по представената преписка, с обжалваното разпореждане ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ”СО” Стара Загора е спрял образувано производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1289409, серия А-2007г. на жалбоподателката К., на основание чл.54, ал.1 т.5 от АПК, считано от 16.09.2008г. От фактическа страна същото е основано на заведена преписка №25923/08г. на ОД “МВР” Стара Загора, по която се извършва проверка от сектор “Икономическа полиция” с цел установяване наличие или липса на престъпление от общ характер относно регистриране на трудови договори на лица в ЕТ “Лавстайл – Мирослав Писешки” Стара Загора. Прието е, че образуваното административно производство е от значение за изчисляване и изплащане на паричното обезщетение по представения им болничен лист. Установено е по делото и не се спори, че е сключен трудов договор между едноличния търговец и жалбоподателката на 31.08.2007г., като е подадено уведомление по чл.62, ал.4 КТ от 23.06.2008г., като са налице невнесени осигурителни вноски. В тази връзка е уведомена ОД “МВР” стара Загора, при което е образувана посочената преписка.

 

При установеното по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена от лице, адресат на обжалвания акт, разгледана по същество, намира същата и за основателна.

 

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 т.5 АПК, на която се основава обжалваното разпореждане, административният орган спира производството тогава, когато е налице образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. Спирането се постановява в тези случаи след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който е образувано. В конкретния случай тези законови предпоставки не са налице.

 

От една страна не е налице образувано административно производство, както е приел административния орган, а досъдебно такова по НПК – образуваната преписка по описа на ОД “МВР” Стара Загора. Липсата на образувано административно, съответно съдебно производство не дава възможност за спиране на административното производство на посоченото основание. От друга страна липсва изискуемата се от закона връзка между производството по изчисляване и изплащане на парично обезщетение по представен болничен лист с образуваното такова за установяване наличието на престъпление във връзка с регистриране на трудов договор. Правото на парично обезщетение за временна нетрудоспособност произтича от осигурителното правоотношение, като критериите за възникването му са посочени в чл.40 от Кодекса за социално осигуряване. Обстоятелството дали е налице престъпление по отношение регистрацията на трудовия договор не е материалноправна предпоставка за признаване или отричане на това право. Органът може да откаже плащане ако установи, че лицето няма право на парично обезщетение, но не може да спира производството на посоченото основание, при липсата на преюдициалност на образуваното досъдебно производство по отношение на това по изчисляване и изплащане на парично обезщетение по КСО. Реално такава не е й обоснована в оспореното разпореждане. Това налага отмяна на оспореното разпореждане като незаконосъобразно и връщане на преписката на административния орган за произнасяне по заявеното искане.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.200, ал.1 Административнопроцесуалния кодекс, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ разпореждане №21/16.09.2008г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО” Стара Загора за спиране на образувано производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1289409, серия А-2007г. по жалбата на Н. С. К., ЕГН ********** ***, като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Районно управление “Социално осигуряване” Стара Загора за произнасяне по същество по искането за изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1289409, серия А-2007г. на Н. С. К..

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на РБ.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :