О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                              № 397    27.11.2008г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

 при секретар                                                                                                  и с участието

 на прокурора                                                                                                  като разгледа

 докладваното от съдия  Р. Т. административно дело № 682 по описа

 за  2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на глава Х, раздел ІV от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от Н.С.К. ***, ж.к „Люлин – 5”, бл.549, вх. „И”, ет.2, ап. 36, против разпореждане № 22 от 16.09.2008г на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление “Социално осигуряване” /РУ “СО”/ - гр.Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното разпореждане с искане за неговата отмяна.

 

С обжалваното Разпореждане № 22 от 16.09.2008г на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО” -  гр. Стара Загора, на основание чл.54 ал.1, т.5 от АПК, е спряно образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1728910 серия А-2007г на Н.С.К., считано от 16.09.2008г. От фактическа страна административният акт е мотивиран със заведена преписка № 25923/08г по описа на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/ Стара Загора, по която от сектор “Икономическа полиция” се извършва проверка относно регистриране на трудови договори на лица в ЕТ “Лавстайл –Мирослав Писешки” гр.Стара Загора с цел установяване наличие или липса на данни за извършено престъпление от общ характер. Изложени са съображения, че образуваното административно производство е от значение за изчисляване и изплащане на паричното обезщетение за общо заболяване по посочения болничен лист. От приложената към административната преписка кореспонденция е видно, че в хода на производството е установен сключен на 23.06.2007г трудов договор между Н.К. и ЕТ “Лавстайл –Мирослав Писешки” гр.Стара Загора, подадено уведомление за него в ТД на НАП Стара Загора на 23.06.2008г и невнесени осигурителни вноски по изплатени трудови възнаграждения, включени като задължение по ревизионен акт. В тази връзка е уведомена ОД на МВР Стара Загора, която разпорежда проверка на случая.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че оспореното разпореждане е незаконосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. За да е налице посоченото основание за спиране на административното производство, произнасянето на административния орган следва да е обусловено от издадено от друг административен или съдебен орган решение.

 

В случая съдът намира, че такава връзка няма, доколкото актът, с който ще приключи извършваната от сектор „Икономическа полиция” при ОД на МВР – гр. Стара Загора проверка /дори и ако е предложение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер/, не би бил от значение за преценката на административния орган при РУ „СО” – гр. Стара Загора за наличието на предпоставките за изплащане на парично обезщетение за общо заболяване. Последното е обусловено от възникнали и непрекратени осигурителни права в т.ч. право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Ето защо преценката, която компетентният орган следва да извърши, е дали Н. К. има качеството на осигурено по чл.4, ал.1, т.1 от КСО лице при възникнало осигуряване по см. на чл.10 от КСО и съответно на осигурителните права по чл.40 от същия закон, като материалноправна предпоставка за изплащането на обезщетението. Тази преценка обаче не може да се основава на факта дали  работодателят на Н. К. е извършил или не престъпление по повод регистрирането на трудовия  й договор. Органът следва да откаже плащане, ако не може да установи по категоричен начин възникнало за К. право на парично обезщетение за общо заболяване, но не и да спира производството на посоченото основание.

 

В този смисъл липсва преюдициалност на особеното административно производство относно проверка за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление, на което се позовава ответникът, спрямо основното по КСО  и спирането на последното се явява без законова опора.

 

С оглед на изложените съображения съдът намира, че оспореното разпореждане е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а преписката да се върне на РУ „СО” – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по  същество.

 

Водим от горното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.К., с ЕГН ********** ***,  Разпореждане № 22 от 16.09.2008г на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора за спиране на образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1728910 серия А-2007г., като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА преписката на Районно управление “Социално осигуряване” Стара Загора за произнасяне по същество по искането за изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1728910 серия А-2007г. на Н.С.К..

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: /п/ Р. Т.