О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               14.11.2008г.                              Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На четиринадесети ноември                                                                      2008г.  

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №688  по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на  чл. 128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от “Буксус Плант” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Митрополит Методи Кусев” №38, с адрес за призоваване гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” №36, вх. Б, ап.13, представлявано от управителя Хуго Йоханес Тебенс, на писмо № 68-1169-1 от 17.10.2008г. от Кмета на община Казанлък.

         В жалбата се твърди, че същото има характер на индивидуален административен акт – заповед, с която се засяга правото на оспорващия държи павилион за цветя върху 32 кв.м. от УПИ ІІ в кв.172 по плана на гр. Казанлък, който ползва на основание договор за наем от 14.04.2006г.

         Видно от писмото, Кмета на община Казанлък уведомява оспорващия, че с решение № 651/26.04.2007г., което е влязло в сила след оспорването му пред съд, Общинския съвет е отхвърлил предложението му за провеждане на търг за отдаване под наем на въпросната част от общинския имот. С решението е задължен Кмета на Казанлък да премахне павилиона и да възстанови тревните площи. Поради това и в изпълнени на посоченото решение следва в срок до 31.10.2008г. да бъде освободен общинския терен, чрез демонтиране на павилиона за цветя.

         Съдът намира, че липсва правен интерес от оспорване на уведомителното писмо на Кмета на Община Казанлък. Същото представлява кореспонденция по повод сключените наемни отношения, доказателство за които са представени с оспорването. Писмото има характер на предизвестие във връзка с клаузите относно срока на действие на наемните правоотношения. Кмета привежда в изпълнение решенията на общинския съвет, но по предвиден административен ред за постановяване на административни актове, с които се разпореждат задължения, установяват се факти или се признават права. В случая писмото има единствено уведомителен характер, като дори не съдържа предупреждение за последици от неизпълнение, нито позоваване на клаузите на договора за наем. Правилата на формалната логика сочат на извод единствено за писмо, с което се съобщава резултата от предложението на кмета да бъде проведена конкурсна процедура, при който като се имат предвид уговорките за действие на наемното правоотношение може да се направи извод за евентуално известяване на предстоящо административно производство по реда на Закона за общинска собственост. 

         Предвид изложеното за липса на предпоставките на чл.147 от АПК, съдът намира че за оспорващия не е налице правен интерес, поради което и на основание чл. 159 т.4 от АПК Административен съд Стара Загора

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване от “Буксус Плант” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Митрополит Методи Кусев” №38, с адрес за призоваване гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” №36, вх. Б, ап.13, представлявано от управителя Хуго Йоханес Тебенс, на писмо № 68-1169-1 от 17.10.2008г. от Кмета на община Казанлък.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №688 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.

Определението  подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.

         Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя на посочения в молбата адрес.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: