О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  .………..……......…..…. Година  2009 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..…… първи състав       На седми януари ……………………………….…..…… Година две хиляди и девета   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

                                                                                                                                                                                       разгледа докладваното от ……..………..……. съдията П.  П.             Административно дело номер 692 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по делото е по чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.215, ал.1 и чл.219 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбите на “Металик” АД гр.Стара Загора, Я.К.Г., И.К.В., К.Ж.П. и П.Т.Ш. против Заповед №631/21.05.2003г. на зам.кмета на Община Стара Загора. С оспорената заповед е одобрен подробен устройствен план – план за регулация на УПИ № І-жил.строителство и подземни гаражи и имот пл.№5514а и план за застрояване на за новообразувания УПИ ІІІ-5514а в кв.14 “Опълченски” по плана на гр.Стара Загора.

 

С разпореждания от 18.11.2008г. жалбите са оставени без движение за отстраняване на нередовностите на всяка една от тях, а именно: да се представят доказателства удостоверяващи право на собственост или други вещни права върху имот засегнат от плана, предмет на обжалваната заповед, да се внесе дължимата се държавна такса, както и да се представят преписи от жалбата и приложенията към нея за останалите страни в производството.

 

Съобщението, че жалбата че жалбата е оставена без движение, с прилагане на разпореждането на съда към него, е получено от жалбоподателя “Металик” АД на 24.11.2008г., от Я.К.Г. на 29.11.2008г. при условията на отказ, от И.К.В. на 25.11.2008г., от К.Ж.П. на 25.11.2008г. и от Петко Т.Ш. на 11.12.2008г. при условията на отказ. В законоустановения срок е постъпила молба с приложени доказателства за отстраняване на установените от съда нередовности единствено от жалбоподателя “Металик” АД гр.Стара Загора.

 

При тези данни съдът намира, че производството по делото, образувано по жалбите на Я.К.Г., И.К.В., К.Ж.П. и Петко Т.Ш. следва да бъде прекратено а подадените жалби оставени без разглеждане на основание чл.158, ал.3 АПК. На жалбоподателите са дадени изрични указания в какво се състои нередовността на подадената от всеки от тях жалба, тези указания са съобщени по надлежния ред, като в установения в закона срок тези нередовности не са отстранени. Освен това следва да се отбележи, че така подадените жалби са и просрочени, тъй като съобщението за издаване на оспорената заповед по отношение на тях, като твърдящи притежавани права в имот пл.№5516 е получено от жалбоподателката Г. при условията на §4, ал.3 от ДР на ЗУТ още на 21.05.2003г.

 

Към момента на издаване на оспорената заповед – 21.05.2003г. не е извършено съобщаване на подалото жалба дружество “Металик” АД гр.Стара Загора, като допълнително за издаването на заповедта през месец октомври 2008г. е извършено такова както на това дружество, така и на собственици на други имоти. Съдът намира, че неправилно е извършено уведомяване за издаване на заповедта на този жалбоподател, тъй като същия не е заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, не се нарушават негови права или законни интереси по смисъла на чл.214, т.1 ЗУТ, съответно не е налице право на жалба по чл.215, ал.1 с.з. Видно от представените доказателства дружеството е придобило право на собственост върху УПИ ІІ-5519 в кв.14 по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед №596/02.04.1996г., с договори за продажба от 10.04.2003г. и 04.09.2003г. Този имот не се явява засегнат от предвижданията на одобрените с оспорената заповед подробни устройствени планове по смисъла на чл.131, ал.2 ЗУТ. УПИ ІІ-5519 в кв.14 не е предмет на плановете, одобрени с обжалваната заповед. Видно от представените скици от действуващите планове към момента на издаване на заповедта и предвижданията направени с нея, същия имот не е включен в свързано застрояване със съседен имот, нито спрямо него се допускат намалени разстояния спрямо предвиденото застрояване с оглед местоположението му. Не се извършва и промяна на предназначението на имота, предмет на плана, с който притежавания от жалбоподателя имот граничи – УПИ І за жил.строителство и подземни гаражи. След като жалбоподателя не се явява заинтересовано лице, засегнато от предвижданията на одобрените планове, то по отношение на него не е налице право на оспорване на заповедта предмет на жалбата, поради което и на основание чл.159, ал.1, т.4 АПК производството по делото следва да бъде прекратено и спрямо него.   

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3, пр.2 и чл.159, ал.1, т.4 АПК, Административният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на “Металик” АД гр.Стара Загора, със седалище и адрес на управление кв.”Индустриален” гр.Стара Загора,  Я.К.Г., ЕГН **********,***, И.К.В., ЕГН ********** ***, К.Ж.П., ЕГН ********** *** и П.Т.Ш., ЕГН ********** ***, против Заповед №631/21.05.2003г. на зам.кмета на Община Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 692/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред   ВАС на РБ.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: