О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 420

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на шестнадесети декември през две хиляди и осма година, трети състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 711 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба от Д.С.П. *** като пълномощник на С.С.П. за преразглеждане на сл.д.№ 311/2002г, преписка 2752/2001г и заповед № 391/2007г на Областен управител на област Стара Загора.

Разгледана като жалба, молбата е оставена без движение с разпореждане от25.11.2008г за посочване кой административен акт се оспорва, в какво се състои незаконосъобразността му и какво е искането, както и за представяне на пълномощно за подаване на жалбата от името на С.С.П.. Съобщението за указанията е получено на 05.12.2008г лично от подателката. В дадения 7-дневен срок посочените нередовности не са отстранени.

Поради това съдът счита, че не са изпълнени указанията му и следва да прекрати производството като остави без разглеждане подадената жалба.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.151, т.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от Д.С.П. *** като пълномощник на С.С.П.,  ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 711/2008г по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  пред ВАС.

 

                                      

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/Б.Т.