О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  404

 

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осма година, трети състав:

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 715 описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

    Производството е образувано по оспорване, наименовано “молба”, от Н.С.К. *** на мълчалив отказ на ТП на НОИ Стара Загора да се произнесе по искане за изплащане на парично обезщетение по реда на чл.50 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

    Като се запозна с приложената административна преписка съдът счита, че следва да разглежда жалбата на К. като подадена против мълчалив отказ на длъжностното лице при Териториалното поделение /ТП/ на НОИ гр.Стара Загора, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, относно направено искане за отпускане на парично обезщетение при бременност и раждане.

      Основание за такъв извод дава хронологията на съдържащите се в преписката документи. От тях се установява, че жалбоподателката е назначена на безсрочен трудов договор, считано от 01.09.2007г, при ЕТ “ЛАВСТАЙЛ-МИРОСЛАВ ПИСЕШКИ” със седалище гр.Стара Загора. На 09.05.2008г е родила детето Кристина Митова. На 18.09.2008г чрез работодателя си е подала в ТП на НОИ гр.Стара Загора молба-декларация по чл.50 от КСО вх.№ 23-999-04-00005171 за отпускане, изчисляване и изплащане на обезщетение за бременност и раждане, считано от 02.08.2008г до 29.01.2009г. На 24.10.2008г изпратила протест до Управителя на Централното управление на НОИ гр.София, с което оспорила мълчаливия отказ на ТП на НОИ Стара Загора за начисляване и изплащане на паричното обезщетение по чл.50 от КСО. На 24.11.2008г депозирала в ТП на НОИ Стара Загора настоящата “молба” вх.№ 23/94Н-00-148-1.

    При тази фактическа обстановка съдът счита, че компетентен да се произнесе по така подадената жалба е Ръководителят на ТП на НОИ гр. Стара Загора.  

 Съгласно действащата разпоредба на чл. 40, ал.3 от КСО и Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /Наредбата/, исканията за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се разглеждат от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, издава разпореждане за отказ, което на основание чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е” от КСО ще подлежи на обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ.

В конкретния случай в 15-дневния срок по Наредбата произнасяне на компетентния административен орган няма. Липсва произнасяне и от горестоящ административен орган. Неправилно адресирания до управителя на ЦУ на НОИ София като горестоящ орган “протест” срещу мълчаливия отказ е следвало на основание чл. 31, ал. 2 от АПК да бъде препратен  до ръководителя на ТП на НОИ Стара Загора, който е компетентен да разгледа отказа. Едва неговото решение подлежи на оспорване по съдебен ред. По преписката няма данни за такова препращане, поради което съдът приема, че компетентният орган не е бил надлежно сезиран и следователно не е налице мълчалив отказ.

Предвид гореизложеното и с оглед задължителния административен ред за оспорване на разпорежданията по КСО като предпоставка за съдебен контрол, жалбата на Н.С.К. се явява процесуално недопустима за съдебно разглеждане, поради неизпълнение на установения специален ред по чл. 118, ал. 1 от КСО. Тя следва да се остави без разглеждане, производството по делото да се прекрати,   а преписката да се изпрати на компетентния орган   - Ръководителя на ТП на НОИ  гр. Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 23/94Н-00-148-1 от 24.11.2008г.

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването, направено от Н.С.К. ЕГН ********** ***, НА МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на длъжностното лице при Териториалното поделение на НОИ гр.Стара Загора, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, да се произнесе по молба-декларация вх.№ 23-999-04-00005171 от 18.09.2008г за изплащане на парично обезщетение по реда на чл.50 от Кодекса за социално осигуряване.

                ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 715 по описа за 2008 година на Административен съд Стара Загора.

  ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ  гр. Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 23/94Н-00-148-1 от 24.11.2008г.

      Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  пред ВАС на РБ.

 

 

 

 

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: