О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  .………..……......…..…. Година  2008 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..…… първи състав       На четвърти декември ….…………….……………..…… Година две хиляди и осма   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

                                                                                                                                                                                       разгледа докладваното от ……..………..……. съдията П.  П.             Административно дело номер 719 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по делото е по чл.250, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, образувано по искане на М.Г.Х., изтърпяващ наказание “доживотен затвор без право на замяна в Затвора Стара Загора, за издаване на разпореждане от съда за прекратяване на неоснователни действия на служители на затвора, изразяващи се в забрана за ползване на по-малко от 30-минути за сутрешен личен тоалет.

 

Искането се основава на това, че в отделението, в което е настанен, има девет лишени от свобода, при което съгласно одобрения от началника на затвора график времето от 30-минути за осъществяване на личен тоалет, каквото време било предвидено в чл.25, ал.1 от Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития, реално извън килиите за всеки от тях било в рамките на три минути.

 

В постъпилото становище от началника на Затвора Стара Загора се основава неоснователност на искането, като се представя графика за разпределение на времето по групи през дните на седмицата. Посочено е, че в зоната за повишена сигурност, са настанени единадесет лишени от свобода, един от които е Х., при което реално е невъзможно всеки един от тях да осъществява личен тоалет от 30 минути извън килията.

 

Съгласно разпоредбата на чл.250, ал.1 АПК всеки, който има правен интерес, може да поиска прекратяване на действия, извършени от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Същата се основава на разбирането, че се извършва фактическо действие, лишено от законово основание, в нарушение на правата и законните интереси на едно лице. Въведената в закона специфична защита на тези интереси предполага адекватното и прилагане, при прекратяването им от съда своевременно, в хода на извършването им.

 

В случая искането е за прекратяване реално на бъдещи действия, доколкото сочените такива до момента не могат да бъдат предмет на искането с оглед на това, че вече са реализирани, като се състои в това, да се осигури осъществяване на сутрешен тоалет от 30 минути извън килията на лишения от свобода. На практика се претендира съдът да даде предписание относно начина на осъществяване на дейността по изпълнение на наказанието от страна на длъжностните лица по отношение на лишения от свобода, а не за прекратяване на конкретни действия спрямо него, което излиза извън предмета на производството по чл.250 и сл. АПК.

 

Независимо от това следва да се отбележи, че твърдяните действия на длъжностни лица от Затвора Стара Загора почиват на установеното от закона. Действително съгласно чл.25, ал.1 от Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип /Правилника/ лишения от свобода има право на личен тоалет всяка сутрин не по малко от тридесет минути. Това право в Затвора Стара Загора е установено в утвърдения от началника на затвора график за разпределение на времето по групи от понеделник до неделя. В този график за група ІІ-г, в която е лицето, подало искането до съда е предвиден сутрешен тоалет именно от 30 минути – от 5.30ч. до 6.00 часа. Следователно е налице съответствие на действията, осъществявани по прилагането му с нормативната уредба. Както бе посочено, искането на практика е за ползуване на тези 30 минути извън килията, което не съответства на точния прочит на закона, като се вземе предвид чл.25, ал.2 от Правилника. В него под личен тоалет се включва оправяне на леглата и привеждане в подходящ външен вид на лишения от свобода, което не е равнозначно на желаното от подалия искането. Следва да се има предвид също, че група ІІ-г, в която е и Х. е съставена от лица, осъдени на доживотен затвор и съгласно чл.167г от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията за тях е предвидено да бъдат държани в постоянно заключени помещения под засилен надзор и охрана. Това обуславя посоченото от него последователно извеждане на тези лишени от свобода за осъществяване на частта от сутрешния личен тоалет извън килиите им.

 

С оглед гореизложените съображения съдът намира, че подаденото искане е неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горното и на основание чл.253, ал.2 АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ОТХВЪРЛЯ искането на М.Г.Х. ***, ІІ-г група за прекратяване на неоснователни действия на служители в Затвора Стара Загора, изразяващи се в лишаване на право от сутрешен тоалет като неоснователно.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от съобщаването му на молителя пред   ВАС на РБ.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: