О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

      № 14     21.01.2009г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

 при секретар                                                                                                           и с участието

 на прокурора                                                                                                           като разгледа

 докладваното от съдия    Р. Т.   административно дело  № 721 по описа  за

 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по административно дело № 721/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара е образувано по искова молба, подадена от Г.В.Ч. ***, против Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури гр. София. С разпореждане от 18.12.2008г., с оглед индивидуализиране предмета на образуваното съдебно-административно производство, определяне родовата подсъдност на делото и преценка допустимостта на подадената искова молба, последната е оставена без движение, като на ищцата е дадена възможност да  конкретизира предмета /основанието/ и петитума на подадената искова молба в съответствие с дадените указания.

С писмен отговор вх. № 25 от 05.01.2009г. Г. Ч. е направила уточнения на исковата молба видно от които, предявеният иск против Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София е за установяване и признаване на общ служебен стаж, работен през годините в държавните структури. Съгласно разпоредбата на чл.128, ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, на административните съдилища са подведомствени искове за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица; искове за обезщетения за вреди от принудително изпълнение; искове за установяване неистинността на административни актове по АПК  и субсидиарния иск за установяване съществуването или несъществуването на административно право или правоотношение, когато лицето има правен интерес от това и не разполага с друг ред за защита. Това са делата, граждански по своята същност, които по силата на специалните норми на чл.128, ал.1, т.5, т.6, т.8 и ал.2 от АПК, са изключени от подведомствеността на гражданските съдилища. В случая предявеният иск не попада в нито една от категорията искове, подлежащи на разглеждане и решаване от административните съдилища.  Обстоятелството, че като правно основание на иска е посочена разпоредбата на чл. 124, ал.1 от Закона за държавния служител /ЗДСл/, не обвързва съда относно правната квалификация на иска и процесуалния ред, по който същият следва да бъде разгледан. По реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.124, ал.1 от ЗДСл се разглеждат административно-правно спорове по обжалване на актове във връзка с възникването, съществуването, изпълнението или прекратяването на служебното правоотношение. Доколкото нито в първоначалната искова молба, нито в последващата уточняваща такава ищцата изрично посочва, че оспорва законосъобразността на заповедта за назначаването и за държавен служител с искане за нейното изменение, а заявява, че иска да й бъде установен, обобщен и признат трудов стаж от 10г., 11м. и 4 дни като служебен такъв, така предявениян иск не подлежи на разглеждане по реда на АПК от съответния местно компетентен административен съд, а от гражданския съд и е родово подсъден на Старозагорския районен съд.

 

По изложените съображения съдът намира, че при липсата на положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, образуваното съдебно производство по адм. дело № 721/ 2008г. по описа на Старозагорския административен съд е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено, а делото изпратено на Районен съд – Стара Загора, по подсъдност. 

 

Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

           

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 721/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

 

ИЗПРАЩА  ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                      

 

СЪДИЯ: