О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  .………..……......…..…. Година  2009 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..…… първи състав       На седми януари ……………………………….…..…… Година две хиляди и девета   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

                                                                                                                                                                                       разгледа докладваното от ……..………..……. съдията П.  П.             Административно дело номер 730 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по делото е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.215, ал.1 и чл.219 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбата /писмено съобщение и заявление/ на Т.Д.П. във връзка с получено съобщение за издадена заповед №2293/08.09.2008г. от зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора. С тази заповед са одобрени план за застрояване и работен устройствен план.

 

С разпореждане от 03.12.2008г. жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовностите й, а именно: да се посочи оспорва ли се цитираната в писменото становище/заявление заповед пред съда, ако да в какво се изразява незаконосъобразността и според жалбоподателя, в какво се изразява искането му по отношение на нея, да се посочат доказателствата които се иска да бъдат събрани, да се внесе дължимата се държавна такса и се представят преписи от жалбата и приложенията към нея за останалите страни в производството.

 

Съобщението, че жалбата че жалбата е оставена без движение, с прилагане на разпореждането на съда към него, е получено от жалбоподателя лично на 08.12.2008г. В законоустановения срок е постъпил “отговор –съобщение и/или молба заявление” с което установените от съда нередовности не са отстранени, като в нея се съдържа единствено изложение на обстоятелства за налични отношения с трети лица, подлежащи на договаряне.

 

При тези данни съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено а подадената жалба оставена без разглеждане. На жалбоподателя са дадени изрични подробни указания в какво се състои нередовността на подадената от него жалба, тези указания са съобщени по надлежния ред, като в установения в закона срок тези нередовности не са отстранени. Неотстраняването им не дава възможност за претендираното спиране на производството по делото при липса и на законови основания за това. Що се отнася до направеното искане за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите, то не са изложени изискуемите се от закона уважителни причини.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 АПК, Административният съд

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /писмено съобщение – заявление/ на Т.Д.П. ***, във връзка с получено съобщение за издадена Заповед №2293/08.09.2008г. на зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 730/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред   ВАС на РБ.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: