О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2009 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На двадесети януари .……..……….………….……….… Година две хиляди и девета  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: П.П.                                                                             

 

Секретар ……………………………………………..……………………………………………

  Като разгледа докладваното от …………………………съдията П.  П.

  Административно дело номер 753 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/ е образувано по жалбата на Р.И.Д., Е.С.Д., И.Д.Д., К.Д.П., М.К.Д. и Р.И.Д., чрез пълномощника им адв. М.С. против Общинска служба “Земеделие и гори” Стара Загора, с твърдения за неиздаване от последната на дължими се по закон решения за възстановяване право на собственост върху земеделски земи и скици за възстановено им право на собственост, като наследници на Недялка Русева и И.Д..

 

Жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателите да отстранят нередовностите й чрез посочване на обжалваните пред съда административни актове, изложение на обстоятелства в какво се състои незаконосъобразността им според тях, какво е искането отправено до съда по отношение на всеки един от тях.

 

С молба от 05.01.2009г. исканията отправени до съда са формулирани, като се претендира отмяна на мълчалив отказ по подадено писмено искане/заявление от 23.10.2008г. отправено до ОСЗГ Стара Загора изразяващ се в: неиздаване на актуализирана скица по протоколно решение  №0319/26.06.1998г. за възстановено им право на собственост от 10.540 дка в землището на с.Богомилово; издаване на решение и актуална скица по същото заявление, съобразени с влязло в сила решение на Старозагорския районен съд за възстановено право на собственост върху нива от 7.130 дка в м.”Узун баир” и нива от 2.8 дка /в регулация/ и двете в с.Богомилово.

 

Видно от данните по представената преписка, с цитираното в жалбата заявление вх.№3376/23.10.2008г. на Общинска служба “Земеделие” Стара Загора, е отправено искане до началника на службата да изпрати своето становище по “искането ни за скици за възстановеното право на собственост, за да бъде завършена административната процедура по изясняване на правата ни с получаване на ясен и мотивиран отговор”.

 

При установеното по делото съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт по смисъла на чл.21 ал.3 АПК. Съгласно тази разпоредба индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. За да е налице твърдяният в жалбата мълчалив отказ следва да е налице искане за издаване на документи от значение за признаване или упражняване на права или задължения. В случая отправеното до Общинска служба “Земеделие” Стара Загора “заявление” не съдържа такива искания. В него, на база водена преди това кореспонденция, се иска от началника на ОС”З” Стара Загора да вземе становище относно действията, които следва да предприемат жалбоподателите за реализация на претендирани права на собственост върху възстановени земеделски земи. Едно такова становище не може да съставлява индивидуален административен акт, съответно отказът - изричен или мълчалив за даването му също не е такъв акт. Исканията в жалбата на практика са отправени за първи път до съда, при което не могат да се вменят в задължение на административния орган като негов отказ да ги уважи. С оглед изложеното съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Р.И.Д., Е.С.Д., И.Д.Д., К.Д.П., М.К.Д. и Р.И.Д., подадена чрез пълномощника им адв. М.С. ***, офис №9 против мълчалив отказ на началник Общинска служба “Земеделие” гр.Стара Загора по подадено писмено искане/заявление от 23.10.2008г.  като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№753/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :