О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                  17.12.2008г.                               Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На седемнадесети декември 2008г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №762 по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от В.Х.В. *** против решение №9105/0111/21.11.2008г. на Директор Регионална Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му срещу Заповед №С574/04.08.2008г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора.

            На В. е указано, че може да подаде жалба срещу решението, което му се съобщава в 14-дневен срок пред АС – Стара Загора. Жалбата е подадена по пощата, чрез Регионалната дирекция на 12.12. 2008г. –видно от приложения пощенски плик, а съобщението за решението е получено лично, съгласно обратна разписка за доставяне по пощата на 24.11.2008г. Срокът за оспорване е изтекъл до края на работния ден на 08.12.2008г., поради което съдът намира жалбата за недопустима и на основание чл.159 т.5 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

В оспореното решение правилно е посочено правото на оспроване и пред кой орган и в какъв срок може да бъде упражнено, като е допусната грешка в предмета на оспорване - указанието, че контролния акт може да се обжалва е в противоречие с правилото на чл.98 ал.2 от АПК, че на съдебен контрол подлежат решенията на по-горестоящите органи само, когато с тях е  разрешен спора по същество. В случая има произнасяне само по основателността на жалбата, която е отхвърлена и липсва акт на административен орган, с който да са разпоредени права или задължения.   

Само по изключение – в изрично посочени от закон случаи, контролните актове на по-горестоящите административни органи, постановени по реда на административното обжалване могат да бъдат предмет на съдебна проверка.

Тази не точност обаче не обуславя наличие на основание за приложение на правилото на чл. 140 ал.1 от АПК за удължаване сроковете за обжалване при нередовно съобщаване поради две причини:  

Нормата урежда  две хипотези – погрешно или липса на посочване на органа, срока и правото на оспорване, или указание за не обжалваемост. Когато в разрез с правилото на  чл.98 ал.2 от АПК е посочено, че контролния акт подлежи на оспорване, съдът по силата на служебното начало при прилагане правилото на 171 ал.4 от АПК е длъжен да отстрани формалната грешка в изявлението и да конституира служебно съответния административен орган – в случая Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Стаар Загора, чиято заповед е оспорена по административен ред и срещу чието разпореждане е насочено и оспорването пред съд. Правото на обжалване обаче е просрочено, което води до недопустимост на жалбата, изразяваща се в забрана за съда да се произнася както по нейната редовност, така и по основателността й. 

            Предвид изложеното и на основание чл.159 т.5 от АПК Административен съд Стара Загора  

 

 

                                                             ОПРЕДЕЛИ

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.В. *** против  решение №9105/0111/21.11.2008г. на Директора на Регионална Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №762 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и  административния орган.

 

 

 

Съдия :