О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                

                    185     03.08.2009г.   град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на трети август две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

                                                                     

като разгледа адм.д. № 773 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл.248 от ГПК  във вр. с чл.144 от АПК. 

С молба вх.№2438/22.06.2009г., подадена от юрисконсулт Д. Т., в качеството й на процесуален представител на РЗОК – Стара Загора, е поискано, на осн.чл.248 от ГПК във вр. с чл.143 от АПК, да бъде допълнено постановеното решение № 181/ 15.06.2009г. по адм.дело № 773/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като се осъди жалбоподателя Г. П. И. да заплати на РЗОК – Стара Загора направените по делото разноски, съразмерно на отхвълената част от жалбата. Твърди се, че съдът е пропуснал да се произнесе по това искане, което пълномощникът на ответника е направил в представената по делото писмена защита. 

Насрещната страна по искането за допълване на съдебното решение в частта му за разноските, в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК изразява становище за неоснователност на искането. Доводът е, че допуснатата от съда съдебно-медицинска експертиза е била за изясняването на обстоятелства релевантни към уважената част от жалбата, поради което искането за присъждане на направените от ответника разноски, представляващи внесен депозит за вещо лице, не следва да се уважава. 

 

За да се произнесе по направеното искане, съдът взе предвид следното:

Молбата е подадена от легитимирано лице и в едномесечния срок по чл.248, ал.1 от ГПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

От протоколите на проведените по делото съдебни заседания е видно, че до приключване на последното от тях /13.05.2009г./, пълномощникът на ответника - РЗОК – Стара Загора, не е поискал присъждане на направените разноски по делото, в случай, че оспорването бъде отхвърлено. Такова искане, за първи път е отправено  до съда, с писмена защита представена по делото с вх.№1970/ 20.05.2009г.

Допълване на решението по реда на чл.248 от ГПК, може да се иска, само ако непълнотата се дължи на опущение на съда, т.е. той въобще не се е произнесъл по искане за присъждане на разноските по делото. По аргумент от чл. 80, ал. 1 от ГПК, обаче, искането за присъждане на разноски следва да е направено до приключване на съдебните прения в последното по делото заседание, като към него се приложи и списък на направените разноски. Тъй като в конкретния случай искането за разноски не е направено своевременно, при постановяване на свое решение №181/15.06.2009г. по адм.дело № 773/ 2008г., съдът въобще не се е произнесъл по присъждане на разноски в полза ответника по жалбата.

Ето защо искането за допълване на съдебното решение, с присъждане в полза на ответника на направените от него разноски по делото, съразмерно с отхвърлената част от жалбата, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Воден от горното и на осн. чл.248 във вр. с чл. 144 АПК, Административен съд Стара Загора,

    

                      О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на Д. З. Т., в качеството й на пълномощник на ответника по делото – РЗОК – Стара Загора, за допълване на решение №181/15.06.2009г. постановено по адм.дело № 773/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора, в частта относно разноските.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                              

 

                                                                       СЪДИЯ: