О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  .………..……......…..…. Година  2009 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..……………………….    На деветнадесети януари ………………………….…… Година две хиляди и девета   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

                                                                                                                                                                                       разгледа докладваното от ……..………..……. председателя П.  П.             Административно дело номер 778 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по делото е по чл.306 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, образувано по молбата на П.Т.П., съдържаща искане за налагане на административно наказание на старши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите /ТД на НАП/ гр.Стара Загора – М.Р., за неизпълнение на решение №47/03.12.2008г. по адм.д.№544/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Приложени са писмени обяснения от нарушителя съгласно дадената му възможност по чл.306, ал.3 АПК с приложено към тях Разпореждане изх.№31403-2/20.12.2008г.

 

От събраните по административнонаказателната преписка доказателства е видно, че с решение №47/03.12.2008г. по адм.д.№544/2008г. по описа на Старозагорския административен съд е отменено решение №18/01.08.2008г. на Зам.директора на ТД на НАП гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №16867-3/17.07.2008г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, с което е отказано спиране на принудителното производство по изп.д.№935/2008г., като незаконосъобразно, по подадената от П.П. *** жалба. Преписката е върната на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне по молбата на П. от 10.07.2008г. за спиране на принудителното изпълнение съобразно дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона, а именно, че са налице предпоставките и следва да се приложи разпоредбата на чл.222, ал.1, т.4, във вр. с чл.34, ал.1, т.2 ДОПК за спиране на принудителното изпълнение.

 

След получаване решението на съда, на 12.12.2008г. от Старши публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора М.Р. е издадено разпореждане №30137-3, с което е отказано спиране на принудителното изпълнение по отношение на публично вземане - ДДС по справка декларация от 14.05.2008г. на П.П.. Към обяснението по чл.306, ал.3 АПК от страна на М.Р. е представено разпореждане №31403-2/20.12.2008г., с което е спряно принудителното изпълнение по отношение на същото публично вземане.

 

Настоящето производство е административнонаказателно, като съдът действа като административнонаказващ орган – чл.47, ал.1, б.в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.306, ал.2 АПК, относно налагане на санкция, предвидена в чл.304 АПК на длъжностно лице, което не изпълни задължение произтичащо от влязъл в сила съдебен акт. Такова неизпълнение в случая е установено, като същото е  от страна на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора – М.Р.. С влязло в сила решение по адм.д.№544/2008г. на Старозагорския административен съд е отменено разпореждане, съдържащо отказ за спиране на принудително изпълнение, като преписката е върната на публичния изпълнител за произнасяне съобразно дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона. Налице е произнасяне с разпореждане от 12.12.2008г., в което е посочено решението на съда, но отново е отказано спиране на принудителното изпълнение по това изпълнително дело.

 

Липсата на особени правила по АПК води до приложимост по аналогия са разпоредбите на ЗАНН където са определени общите правила за административните нарушения и наказания и реда за налагането им. В случая е установено, че при условията на чл.91, ал.1 АПК с ново разпореждане от 20.12.2008г. същият публичен изпълнител е отменил предходното си такова от 12.12.2008г. и е постановил спиране на принудителното изпълнение, при което съдебното решение е изпълнено. Времетраенето на нарушението -неизпълнението, подлежащо на санкциониране е в кратък период от една седмица, при което не са настъпили вреди, произтичащи от продължаване на принудителното изпълнение. Освен това допуснатото нарушение е отстранено самостоятелно от допусналия го, без повторна намеса от съда. Преценката на нарушението от обективна страна и субективното отношение на нарушителя обуславят освобождаването му от административнонаказателна отговорност при приложението на чл.28, ал.1, б.”а” ЗАНН, даваща възможност при маловажен случай на административно нарушение да не се наложи наказание, като нарушителят се предупреди писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание, с което ще се постигне целеното от закона по смисъла на чл.12 от ЗАНН.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1, б.”а” и чл. 54 ЗАНН, чл.306, ал.2 АПК, Административният съд

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

               ОСТАВЯ без уважение искането на П.Т.П. за налагане на административно наказание по чл.304 АПК на М.Д.Р. – старши публичен изпълнител при ТП на НАП Стара Загора.

 

               ПРЕДУПРЕЖДАВА  нарушителя М.Д.Р. – старши публичен изпълнител в отдел “Събиране” при ТП на НАП Стара Загора, че при повторно извършено нарушение – неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт ще й бъде наложено административно наказание по чл.304 АПК

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 778/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

ПРЕПИС  от определението да се връчи на нарушителя.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от връчването му на нарушителя пред тричленен състав на Старозагорския административен съд.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: