ПРОТОКОЛ

Година 2009                                                     Град Стара Загора

Старозагорски административен съд          111 състав

На четиринадесети април                          Година 2009
В публично заседание в следния състав:

Председател: Б.Т. Секретар: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя Т. административно дело номер 780 по описа за 2008 година.

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Д.К.К. -редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. Щ., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИК: КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - редовно и своевременно призован, представлява се от мл. експерт В., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИК: М.И.Р. - редовно и своевременно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИК: Д.К.К. - редовно и своевременно призован,   не се явява, не се представлява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от Д.К.


К. против Заповед 2529/26.09.2008 г. на кмета на Община Стара Загора с оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на заповедта, за което са изложени подробни съображения. Въз основа на тях подателят моли съда заповедта да бъде отменена.

Адв. Щ.: От името на доверителя ми и на основание чл. 155, ал.1 АПК оттеглям изцяло жалбата и моля да прекратите производството.

Мл. експерт В.: Не възразявам срещу искането. Ответник Р.: Предоставям на съда да прецени.

Като взе предвид становищата на страните и като счита, че са налице законовите основания за това, съдът намира, че следва да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството по делото, поради което и на основание чл.155, ал. 1 АПК във връзка с чл.159, т. 8 АПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.К., ЕГН **********,***, против Заповед 2529/26.09.2008 г. на кмета на Община Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 780/2008 г. по описа на АС Стара Загора поради оттегляне на оспорването.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от съобщаването му за Д.К.К..

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в
9,40 ч.