О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е    № 88

 

                                                                 30. 03. 2009г.                         

                                                             гр. Стара Загора

             

        СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД, втори състав, на  тридесети март две хиляди и девета  година, в  закрито  заседание, в  състав:

 

                                                              АДМ.СЪДИЯ : Р.Р.

                                                

 

като разгледа докладваното от съдия Р.Р., АД №791 по описа за 2008г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Делото е образувано  по  жалба на С.Д.Д.,***, против Решение № 123 от 15.12.2008г. по Протокол №8  на Общински съвет гр.Казанлък.

 Оспорващия твърди, че това решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като изложените в него мотиви, че водопроводната мрежа на с.Долно Изворово е напълно физически и морално остаряла, в еднаква степен важат и за водопроводната мрежа на кв.”Васил Левски” гр.Казанлък. Счита, че  неправилно е определен за приоритетен от Общински съвет гр.Казанлък, проект “Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Долно Изворово”. Иска отмяната на оспореното решение.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид доказателствата, приложени към преписката изпратена от Община Казанлък и доводите изложени в жалбата, установи:

Жалбата е НЕДОПУСТИМА.

С Решение № 123 от 15.12.2008г. взето по Протокол №8  на Общински съвет гр.Казанлък, на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, е определен проект “Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Долно Изворово” за приоритетен за община Казанлък. В мотивите към решението е посочено, че е възложено през 2008г. изготвянето на този проект, чиято обща стойност е в размер на 1838096 лева и ще бъде финансирана безвъзмездно от ПУДООС без финансов принос от Община Казанлък, като наред с това този проект бил залегнал и в приетия общински план за развитие  за периода 2007-2013г.

Настоящия съдебен състав, счита, че оспореното решение, няма белезите на индивидуален или общ административен акт по смисъла на чл. 21 и чл.65 от АПК и не подлежи на обжалване. На орган на местно самоуправление, са предоставени правомощия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА да решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, като в конкретния случай оспореното решение е с декларативен характер и е част от процедура, която по своята същност, макар и да съдържа някои административни характеристики е израз на суверенното и свободно право на общината, да определя политиките си в различните сфери от обществен интерес. В случая Общински съвет гр.Казанлък, с оспореното решение, е изразил готовността и волята на общината да изпълнява одобрения от органа на местно самоуправление план за развитие, част от който е и изграждането на водопровод в с. Долно Изворово. С оспореното решение не се създават права или задължения или непосредствено да се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани, организации или на неопределен брой лица. То само декларира готовността на община Казанлък да насочи приоритетно усилията си по реализирането на плана за развитие на общината в частта му досежно реконструкция и изграждане на водопровод на с.Долно Изворово, още повече, че във финансирането на този проект общината не участва. С него не се засягат интереси на други жители на общината, включително и на оспорващия, тъй като решението не съдържа диспозитив, че повече такива проекти за други населени места или квартали няма да се възлагат и реализират. Тъй като оспореното решение няма законово определените белези на индивидуален или общ административен акт, то по тази причина не подлежи на административен съдебен контрол за законосъобразност.

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Административен съд Стара Загора

    

                              О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на С.Д.Д.,***, ЕГН-**********, против Решение № 123 от 15.12.2008г. по Протокол №8  на Общински съвет гр.Казанлък, с което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, е определен проект “Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Долно Изворово” за приоритетен за община Казанлък.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №791 по описа за 2008г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                                                                                  АДМ.  СЪДИЯ: