О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 21

 

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и девета година, трети състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 12 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от Т.И.Д. *** чрез пълномощника си адвокат Татяна Кекевска против протокол № 103/18.11.2008г на комисията по чл.210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора.

Жалбата, по която е образувано настоящото съдебно производство, е оставена без движение за заплащане на изискуемата държавна такса с разпореждане от 08.01.2009г. Разпореждането е връчено лично на жалбоподателя на 12.01.2009г. В дадения от съда7-дневен срок нередовността на жалбата ен ее отстранена.

Поради това съдът счита, че следва да я остави без разглеждане и да прекрати производството.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 във връзка с чл.151 т.3  от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Т.И.Д. *** чрез пълномощника си адвокат Татяна Кекевска против протокол № 103/18.11.2008г на комисията по чл.210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ Й.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 12/2008г по описа на СтАС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/ Б.Т.