О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                              Старозагорски административен съд, , в закрито заседание на 24.02.2009 година, като разгледа .адм.д. № 38/ 2009 година по  описа на Административен съд гр. Стара Загора за да се произнесе взе предвид следното:

                  Производството по делото е образувано по искова молба на М.Г.Х. срещу Министерството на правосъдието с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ. С разпореждане от 05.02.2009 година съдът е оставил без движение исковата молба с указания ищецът да  посочи цената на всеки от обективно съединените си искове на основание чл.127,ал.1т. 3 от ГПК и допълни обстоятелствената част на исковата си молба на основание чл. 129,ал.1т.4 от ГПК, като посочи на какви точно изтезания е бил подложен от администрацията на затвора в гр. Стара Загора.. Съобщението за това е получено от ищеца лично на 12.02.2009 г. В определения от съда срок оспорващият не отстрани тази нередовност на исковата си молба, поради което и на основание  чл.129,ал.1 т.3 и т.4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д ЕЛИ :

 

 

.

                                        Прекратява производството по административно  дело № 38/ 2009 по описа на СТАС

           Определението  подлежи на обжалване с частна жалба  пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

                                                     СЪДИЯ: