О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

17                                              22.01.2009г.                               Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и втори януари 2009г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                СЪДИЯ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №46 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване, /неправилно наименование като възражение/ от с. Хрищени, община Стара Загора на заповед № 964/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора.

            Оспорването е недопустимо като заявено след изтичане на 14-дневния преклузивен срок от съобщаването, изрично указан в оспорения административен акт.

            Видно от известие за доставяне №8600000250884 на Български пощи, оспорващия е редовно уведомен за постановения административен акт на 03.06.2008г., а е подал възражението си в Община Стара Загора на 30.12.2008г. В него е посочил, че същото е от наследниците на К.С.Ф., но оспорващия възразява лично против заповедта на Кмета на Община Стара Загора и само той се е подписал. Поради това съдът намира, че оспорването от К.С.Ф., заявено в качеството му на наследник на бившия собственик със същото име, е заявено само от него и е просрочено. Най-късно за заповедта е уведомена Никула Колева Стефанова -15.12.2008г., но “възражението” не е подадено от нея, нито е подписано, нито името й е посочено, за да се приеме, че оспорващия предявява чужди права пред съд без пълномощие, което да доведе до оставяне на жалбата без движение за потвърждаване на неговите действия. Но дори и при такава хипотеза, евентуалното оспорване от Никула Колева Стефанова също би било заявено извън срока, тъй като същият е изтекъл на 29 декември 2008г. – работен ден, понеделник, “възражението” е входирано на 30.12.2008г. За останалите наследници срокът също е изтекъл, уведомени съответно на 03.12.2008г. и 09.12.2008г.

            Предвид изложеното и на основание чл.159 т.5 от АПК Административен съд Стара Загора  

 

 

                                                             ОПРЕДЕЛИ

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от К.С.Ф. ***/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №46 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и  административния орган.

 

 

 

Съдия :