ПРОТОКОЛ

Година 2009                                                     Град Стара Загора

Старозагорски административен съд        V състав

На    тридесет и първи март                     Година 2009
В публично заседание в следния състав:

Председател: И.Я.

Секретар: М.П.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя Я. административно дело номер 47 по описа за 2009 година. На именното повикване в    14.00   часа, се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: И.С.И. - редовно и своевременно призован, не се явява, вместо него се явява адв. Г.М., редовно упълномощена и приета от по-рано.

ОТВЕТНИК ПО ЖАЛБАТА: КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА- редовно и своевременно призован, явява се ст. експерт Д. М., редовно упълномощена и приета от по-рано.

По даване ход на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото Представям и моля да приемете като доказателства по делото: Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза ТП, проектна документация от м.08.2008г, скица зап. 596/02.04.1996г, удостоверение УЧ 52-120/07.05.2008г, ръчна скица за полярната снимка, обяснителна записка от м.08.2008г. , удостоверение прегистрационен 0045, договор за техтнически      контрол      в     проектирането     от     04.08.2008г,


удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. 02382, заявление за издаване на разрешение за строеж, доклад за обследване с оценка за сеизмична осигуреност от м.08.2008г., ситуация обект Гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98б, УПИ I жил.стр., удостоверение Уве-И 200/24.07.2008г., чертеж арх. заснемане гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора, чертеж разпределение гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора, чертеж фасада, вертик. разрез гуми-център -промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора и скица 4100/25.07.2008г. Прилагам проектна документация гуми център - преустройство на 4 бр. надземни гаражи, кв.98"б" УПИ I - жилищно строителство гр.Стара Загора, проект преустройство на 4 бр. гаражи в „Гуми-център" УПИ 1-ж,стр. кв.98б гр.Стара Загора и проектно сметна документация промяна предназначението на 4 бр. гаражи в „гуми-център" кв.986 УПИ 1-жил.стр. Стара Загора.

СТ.ЕКСПЕРТА МАРИНОВА: Да се даде ход на делото. Да се приемат и приложат представените писмени доказателства. Представям протокол 28 от 06.08.2008г.

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ: ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА представените в съдебно заседание писмени доказателства: Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза ТП, проектна документация от м.08.2008г, скица зап. 596/02.04.1996г, удостоверение УЧ 52-120/07.05.2008г, ръчна скица за полярната снимка, обяснителна записка от м.08.2008г., удостоверение прегистрационен 0045, договор за техтнически контрол в проектирането от 04.08.2008г., удостоверение за пълна проектантска   правоспособност   рег.      02382,   заявление   за


издаване на разрешение за строеж, доклад за обследване с оценка за сеизмична осигуреност от м.08.2008г, ситуация обект Гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98б, УПИ I жил.стр., удостоверение Уве-И 200/24.07.2008г, чертеж арх. заснемане гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв,98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора, чертеж разпределение гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора, чертеж фасада, вертик. разрез гуми-център - промяна предназначение на 4 бр. гаражи кв.98"б" УПИ I жил.строителство Стара Загора, скица 4100/25.07.2008г. и протокол 28 от 06.08.2008г.

ПРИЛАГА проектна документация гуми център -преустройство на 4 бр. надземни гаражи, кв.98"б" УПИ I - жилищно строителство гр.Стара Загора, проект преустройство на 4 бр. гаражи в „Гуми-център" УПИ 1-ж,стр. кв.98б гр.Стара Загора и проектно сметна документация промяна предназначението на 4 бр. гаражи в „гуми-център" кв.98б УПИ 1-жил.стр. Стара Загора.

Производството по делото е образувано по жалба на И.С.И. срещу писмо от 05.08.2008г., с което кмета на Община Стара Загора е отказал одобряване съгласуване на инвестиционен проект за преустройство на 4 бр. надземни гаражи.

Чл.128 от АПК определя компетентността на административния съд чрез посочване на делата, които съдът има право и е длъжен да разгледа, освен ако в специален закон е предвидено оспорването да бъде разгледано от друг орган и по друг процесуален ред. Подведомствеността е абсолютна процесуална предпоставка за редовността на образуваното производство и за нея съдът следи служебно. Съгласно чл.216, ал.1, т.1 отказът за съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти не подлежат пряко на обжалване по съдебен ред. Съгласно чл.216, ал.2 от ЗУТ тези административни актове подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, който се произнася с мотивирана заповед по основателността на жалбата. В ЗУТ е установен специален ред за оспорване на отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по   административен   ред.   Поради   изложеното   по-горе   съдът


приема, че компетентен да се произнесе по жалбата е директора на РДНСК гр. Стара Загора, поради което оспорването на жалбата против посочен отказ следва да се остави без разглеждане, производството по делото да се прекрати и изпрати оспорването на компетентния юрисдикционен орган - директора на РДНСК гр. Стара Загора, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на И.С.И. *** да одобри и съгласува проект за преустройство на 4 бр. надземни гаражи - „Гуми-център" гр.Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 47 по описа за 2009г. на Административен съд - Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

ИЗПРАЩА делото по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Национален строителен контрол" гр. Стара Загора.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.10   часа.