О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е     72

 

                                                                 19.03.2009г.                         

                                                             гр. Стара Загора

             

        СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД , втори състав, на  деветнадесети  март две хиляди и девета  година, в  закрито  заседание, в  състав:

 

                                                               АДМ.СЪДИЯ :Р.Р.

                                                

 

Като разгледа докладваното от съдия Р.Р., АД №49 по описа за 2009г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Делото е образувано  по  жалба на Общински съвет гр.Казанлък против отказ на кмета на Община Казанлък, обективиран в писмо №ОС-6/07.01.2009г., да изпълни Решение №109/15.12.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, с което е задължен да сключи анекс към договор №Д08-65/31.10.2007г. със “Селин” ООД гр.Казанлък.

 В жалбата се твърди, че решението на Общински съвет гр.Казанлък не е оспорено, влязло е в сила, и кмета е длъжен да го изпълни, тъй като в случая действа в условията на “обвързана компетентност”. Иска се отмяната на отказа и задължаване на кмета да изпълни решението.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид доказателствата, приложени към преписката изпратена от Община Казанлък и доводите изложени в жалбата, установи:

Оспорването е НЕДОПУСТИМО.

Между Община Казанлък и  “Селин” ООД гр.Казанлък, след проведен конкурс, е сключен договор №Д08-65/31.10.2007г. за продажба на общински недвижим имот-УПИ. Със свое Решение №109/15.12.2008г. Общински съвет гр.Казанлък е задължил кмета на гр.Казанлък да сключи анекс към този договор, като се измени чл.7, ал.1 от същия, като се заличи досегашния му текст и вместо него се приеме редакцията от приложения към тръжната документация договор.

С писмо №ОС-6/07.01.2009г. до Общински съвет гр.Казанлък кмета на гр.Казанлък е отказал да изпълни това решение, защото счел, че то няма белезите на индивидуален административен акт и на властническо волеизявление. Изложил доводи, че със сключването на договор №Д08-65/31.10.2007г. са възникнали облигационни отношение между Община Казанлък и “Селин” ООД гр.Казанлък и не е налице правна възможност за Общинския съвет да прави последващи изменения, тъй като страна по договора не е той, а Община Казанлък. Счел, че последващи промени на договора, при несъгласие на общината, могат да се искат от заинтересованата страна само по общия исков ред.

Съдът счита, че оспорения отказ на кмета на Община Казанлък, обективиран в писмо №ОС-6/07.01.2009г., да изпълни Решение №109/ 15.12.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, с което е задължен да сключи анекс към договор №Д08-65/31.10.2007г. със “Селин” ООД, гр.Казанлък, няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и не подлежи на обжалване. Със сключването на договор № Д 08-65/31.10.2007г. между Община Казанлък и  “Селин” ООД е налице завършена процедура по разпореждане с общинско имущество. От този момент отношенията между  страните по договора са изцяло гражданско-правни и равнопоставени. Всички последващи действия по изменение на този облигационен договор, включително и Решение №109/ 15.12.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, не съдържат белези на индивидуален административен акт. На съдебен контрол по реда на административния процес подлежат само административни актове. Такива са актовете, издадени в сферата на изпълнителната власт - чл. 21, ал. 1-4 вр. § 1, т. 1 от АПК, т. е. властническите волеизявления, с които се осъществява държавното управление. Решението на Общински съвет Казанлък по чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА за сключване на анекс, към влязъл в сила облигационен договор, не е административен акт, а акт от гражданскоправен характер, съдържащ в себе си намерение за промяна на клауза от договора. Изричния отказ на кмета на общината да изпълни това решение, не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1-4 от АПК. Ето защо, атакуването му в административното производство по АПК, от страна по договора е недопустимо, още повече, че правомощията по изменението на влезлия в сила облигационен договор е изцяло в компетентността на кмета. Защитата срещу този отказ е по реда на исковия, а не на административния процес, поради което общинския съвет няма право да го оспорва, нито съдът да разглежда оспорването. По силата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, кмета на общината е длъжен да организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, но отказът да осъществи тези задължения, не във всички случаи представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.4 от АПК. За да е такъв, следва действието, чието извършване е отказано, да му е вменено в задължение по силата на закон. Чл.34, ал.2 от ЗОбС задължава кмета да сключи договор за разпореждане с общинско имущество въз основа решение на Общинския съвет. Правомощията на съвета в тази процедура приключват с взимането на това решение. Всички последващи действия във връзка със сключения договор, включително и за изменянето му, са изцяло в компетентност на кмета на общината. За него не е налице задължение да изпълни решение на Общинския съвет взето извън законовите му правомощия. Липсва правен интерес за Общинския съвет Казанлък да оспорва процесния отказ, тъй като с него не се засягат права на съвета нито му се вменяват задължения. Ако с отказа на кмета, са засегнати права на Община Казанлък, респ. на нейните граждани, то следва да се сезират органите на прокуратурата за проверка по общия надзор за законосъобразност.

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК Административен съд Стара Загора

    

                              О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Общински съвет гр.Казанлък, чрез председателя му В. С., против отказ на кмета на Община Казанлък, обективиран в писмо №ОС-6/07.01.2009г., да изпълни Решение №109/15.12.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, с което е задължен да сключи анекс към договор №Д08-65/31.10.2007г. със “Селин” ООД гр.Казанлък.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №49 по описа за 2009г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                                                                                  АДМ.  СЪДИЯ: