О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 64

 

гр.Стара Загора, 13.03.2009г

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 61 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.146 от АПК във връзка с чл.75, т.5 от ЗБДС.

 Образувано е по жалба от С.А.Д. *** Загора против заповед   05002881/ 28.02.2005г на Началник НБДС-ДНСП  при МВР, понастоящем Директор на дирекция “Български документи за самоличност” към Главна дирекция “Охранителна полиция” при МВР, с която е наложена принудителна административна мярка “отказ за издаване/отнемане на издадени паспорти или заместващите ги документи“ на българския гражданин С.А.Д..

По делото не е насрочено съдебно заседание. На 12.03.2009г е представено заверено копие от заповед № 09001465/ 24.02.2009г на Директора на ГДОП за отмяна на оспорената заповед.

Съдът намира, че при това положение жалбата на Д. се явява недопустима. Налице са предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспореният индивидуален административен акт е оттеглен. Понеже по преписката няма данни за връчване на оспорената заповед /това се заявява и в писмо рег.№ ПИ 5339/ 06.03.2009г на Дирекция “Български документи за самоличност” към Главна дирекция “Охранителна полиция” при МВР/, същата не е влязла в сила. Следователно, независимо, че новата заповед № 09001465/ 24.02.2009г на Директора на ГДОП е наименована “за отмяна”, по своята правна същност представлява оттегляне на административния акт.

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.3 от АПК,  съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д. ЕГН ********** *** Загора против заповед   05002881/ 28.02.2005г на Началник НБДС-ДНСП  при МВР, понастоящем Директор на дирекция “Български документи за самоличност” към Главна дирекция “Охранителна полиция” / при МВР, КАТО НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 61/2009г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: