ОПРЕДЕЛЕНИЕ   №103

23.04.2009г.

гр. Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав на двадесет и трети април две хиляди и девета година, в закрито заседание, в състав:

АДМ.СЪДИЯ :Р.Р.

като   разгледа докладваното   от   съдия   Р.   Р.,   АД №70 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по молба от М.С.В. ***, с която твърди, че е обжалвала пред "апелативния съд" Ст.Загора уведомление, което получила, и от пет месеца няма отговор. С разпореждане от 09.02.2009 г., жалбата е оставена без разглеждане, като неотговаряща на изискванията на чл.150, ал.1, т.5 и т.6 и на чл.151, т.З и т.4 от АПК. С него са дадени подробни указания на жалбоподателката да посочи оспорва ли някакъв адм.акт, и ако да кой е неговия номер, кога е издаден и от кой адм.орган; в какво се състои незаконосъобразността на акта; както и да представи преписи от оспорването и заверени копия от приложените доказателствата, според броя на ответниците и да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Стара Загора. Даден и е 7-дневен срок от съобщението да изпълни указанията на съда и е предупредена, че при неизпълнение в дадения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане. Разпореждането е съобщено на М.С.В. на 15.04.2009г., по реда на чл.42, ал.З от ГПК, тъй като не е открита на посочения от нея адрес.

В законния 7-дневен преклузивен срок, същата е внесла само дължимата държавна такса, но не е изпълнила другите указания, дадени и със съдебното разпореждане.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.З от АПК, Административен съд Стара Загора,

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№489/02.02.2009г. от М.С.В. ***,

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №70 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.