ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№VІ-120                                  30.03.2009г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ШЕСТИ СЪСТАВ

На тридесети           март                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

           

                                   СЪДИЯ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №72  по описа на АС Стара Загора за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.24а от ЗОЗЗ, образувано по оспорване от М П М размера на таксата, определена по т. 38 от решение №12/08.12.2008г. за промяна предназначението на земеделска земя ІІІ категория, с площ от 5905 кв.м., имот №105007, собственост на оспорващия. Таксата в размер на 4 650лв. е счетена от жалбоподателя за незаконосъобразно определена, като се твърди, че същият е значително по-нисък, за установяване на което от съда се иска допускане на съдебно – техническа експертиза.

В съдебно заседание процесуалния представител поддържа, че приложими са нормите на ПМС №260/27.10.2008г. в сила от 04.11.2008г. по силата на §9 от ПЗР към същото постановление за изменение на Тарифата. Поддържа се, че нормата регламентира случаите, в които таксата вече е определена, но не е внесена.

От съда се иска да бъде определена такса в размер на 2657, 75лв., съгласно заключението на вещото лице.

         Ответния административен орган – Комисията към областната дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена като неоснователна, като се има предвид площта на заявените за промяна на предназначението имоти в размер на 23 119 кв.м., към които следва да се приложи коефициент за площ в размер 3.50, съгласно Тарифата, действаща до 04.11.2008г. Не е взета площта на конкретния имот, а на всички имоти, върху които е утвърдена една площадка за проектиране на обект “Складове да селско стопанска продукция”.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         По делото не е представената пълната административна преписка, а именно решението за определяне на площадка за проектиране и ПУП за обекта, които са относими към основния предмет на делото – законосъобразното определяне размера на таксата.

         Поради изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

             ОТМЕНЯ определението си за приключване събиране на доказателства и даване ход по същество.

             ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи в тридневен срок от днес пълната преписка по издаване на т.39 от  решение №12/08.12.2008г.

         НАСРОЧВА дело №72 по описа за 2009г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.04.2009г. от 10.30ч., за която дата и час да се призоват страните.

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: